Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Những chiếc lá trong tay (tài liệu sưu tầm)- của Như Huyễn Thiền sư

 

Vieát gì cuõng khoâng truùng, laø truùng

Noùi gì cuõng khoâng truùng, laø truùng

Nghó gì cuõng khoâng truùng, laø truùng

Nhö Huyeãn Thieàn Sö

 
 
 
 
 
 

Ñoái töôïng tham thieàn 1


ÑAÏO PHAÄT

Ñaïo Phaät laø con ñöôøng ñi ñeán ñòa vò Phaät. Ñòa vò Phaät töùc laø quaû Phaät. Quaû Phaät laø keát quaû, laø hoa traùi cuûa ngöôøi tu nhaân trí tueä ñaït ñeán ñích cuøng toät ñænh cao. Quaû vò aáy ñaïo Phaät goïi laø VOÂ THÖÔÏNG BOÀ ÑEÀ, cuõng goïi laø quaû VOÂ THÖÔÏNG CHAÙNH BIEÁN TRI GIAÙC. Ngöôøi ñaït ñeán ñòa vò Voâ Thöôïng Chaùnh Bieán Tri Giaùc aáy, ngöôøi theá gian goïi ñoù laø PHAÄT.

Phaät noùi ñuû PHAÄT ÑAØ DA, Trung Hoa dòch Giaùc giaû. Giaùc giaû coù nghóa laø ngöôøi tænh thöùc, ngöôøi giaùc ngoä chaân lyù vuõ truï moät caùch toaøn dieän. Ñöùc Thích Ca Maâu Ni qua quaù trình 5 naêm tìm hoïc ñaïo, 6 naêm tu taäp boài döôõng trí tueä, tö duy (thieàn ñònh) chaân lyù, quaùn chieáu söï vaät hieän töôïng. Suoát thôøi gian treân döôùi 10 naêm aáy, cuoái cuøng vò hoaøng töû ñaõ thaønh coâng. Töø ñaáy ngöôøi traàn gian goïi Ngaøi laø Phaät, Phaät Thích Ca Maâu Ni !

Phaät Thích Ca Maâu Ni ñöôïc ngöôøi theá gian toân vinh laø Phaät töùc laø baäc Giaùc ngoä chaân lyù troïn veïn toät ñænh cao. Duø vaäy, ñöùc Phaät khoâng bao giôø khôûi moät nieäm töï toân mình nhö nhöõng ñaáng sieâu nhaân, sieâu nhieân naøo khaùc …!

Vôùi nhaân loaïi, trong ñoù coù nhöõng ngöôøi chòu hoïc nguoàn giaùo lyù cuûa ñaïo Phaät, baèng loøng laø ñeä töû Phaät, ñöùc Phaät vaãn ñinh ninh nhaéc nhôû hoï raèng: Neáu toân troïng Phaät thì neân toân troïng nhö moät vò Ñaïo sö, ñöøng bao giôø toân vinh Phaät nhö ngöôøi ta toân vinh moät ñaáng thaàn linh quyeàn uy … voâ taän …!

Ñöùc Phaät Thích Ca töï ví mình laø Ñaïo sö, laø Y sö, laø Phaùp vöông ñoái vôùi loaøi ngöôøi, vì trí tueä cuûa ñöùc Phaät, bieän taøi cuûa ñöùc Phaät vaø söï giaûi thoaùt giaùc ngoä cuûa ñöùc Phaät ñuû khaû naêng daãn ñöôøng chæ loái, ñuû khaû naêng cho thuoác trò beänh phieàn naõo khoå ñau vaø ñuû khaû naêng chæ baøy daãn daét cho nhöõng ai muoán ra khoûi nhöõng thoáng khoå cuûa kieáp ngöôøi! Do vaäy, phaùt xuaát töø loøng toân kính saâu xa ngöôøi ta vinh danh ñöùc Phaät qua caùi toân hieäu: TAM GIÔÙI CHI ÑAÏO SÖ, TÖÙ SANH CHI TÖØ PHUÏ vaø ngöôøi ta cuõng goïi Phaät qua toân hieäu ÑAÁNG PHAÙP VÖÔNG nöõa !

Hoïc saâu Tam taïng giaùo ñieån Phaät, ta ñöôïc hieåu theâm raèng Phaät Thích Ca cuõng nhö chö Phaät möôøi phöông, moãi ñöùc Phaät cuøng coù 10 ñöùc hieäu nhö nhau: NHÖ LAI, ÖÙNG CUÙNG, CHAÙNH BIEÁN TRI, MINH HAÏNH TUÙC, THIEÄN THEÄ, THEÁ GIAN GIAÛI, VOÂ THÖÔÏNG SÓ ÑIEÀU NGÖÏ TRÖÔÏNG PHU, THIEÂN NHÔN SÖ, PHAÄT, THEÁ TOÂN. Do vaäy, Phaät chæ laø moät ñöùc hieäu trong möôøi ñöùc hieäu aáy.

Ngöôøi ñeä töû Phaät hoïc Phaät muoán ñi theo con ñöôøng giaûi thoaùt giaùc ngoä ñeå ñeán ñòa vò Phaät, ñeå thaønh Phaät ñöøng bao giôø queân raèng Phaät cuõng nhö möôøi phöông chö Phaät ñeàu töø con ngöôøi maø ñöôïc Quaû vò aáy. Coù luùc, coù nôi ngöôøi ta toân vinh Phaät qua danh hieäu cao quyù: Ta baø giaùo chuû, raèng ñöùc Phaät laø giaùo chuû coõi Ta baø. Duø toân hieäu cao quyù nhöng vai troø giaùo chuû cuõng chæ coù cuøng moät yù nghóa vôùi Ñaïo sö, Y sö … Voâ thöôïng Phaùp Vöông maø thoâi! Ñöùc Phaät khoâng laø moät Ñaáng … gì sieâu nhieân … tuyeät ñoái … gì heát !

Ngöôøi tín moä ñaïo Phaät phaùt taâm tu theo ñaïo Phaät laø ngöôøi nguyeän ñi theo con ñöôøng töï giaùc, giaùc tha cuûa ñaïo Phaät. Xöa kia ñöùc Phaät Thích Ca thaønh coâng vieân maõn con ñöôøng töï giaùc laø do yù chí ñaïi huøng, ñaïi löïc cuûa mình chöù khoâng do ai khaùc. Tu taäp boài döôõng kích khôûi töï nhieân trí, voâ sö trí, nhaát thieát trí vaø nhaát thieát chuûng trí voán coù cuûa mình, böøng saùng soi roïi nhaän thöùc taän cuøng chaân lyù vuõ truï thì goïi ñoù laø thaønh Phaät. Nhöng qua söï quaùn chieáu vaø tö duy cuûa Thieàn giaû haønh thaâm Baùt nhaõ ba la maät thì thaáy roõ Thích Ca Maâu Ni Phaät chaúng coù thaønh … gì !...

Lieãu Lieãu Ñöôøng

                Ngaøy 17/10/2011 (21-9-Taân Maõo)


Ñoái töôïng tham thieàn 2

ÑAÏO PHAÄT LAØ TOÂN GIAÙO ?

Töø khi thaùi töû Taát Ñaït Ña quyeát chí xuaát gia taàm ñaïo, suoát quaù trình hoïc ñaïo, haønh ñaïo cho ñeán ngaøy chöùng ñaïo thaønh baäc Voâ thöôïng Chaùnh Bieán Tri Giaùc, Ngöôøi khoâng heà coù moät laàn caàu khaán, van xin, laïy luïc ôû nhöõng thaàn thaùnh voâ hình hay moät ñaáng sieâu nhaân, sieâu nhieân naøo. Tu theo ñaïo Phaät laø ngöôøi baèng loøng ñi theo con ñöôøng töï giaùc, töï ngoä, laáy giaùo lyù Giôùi Ñònh Tueä laøm nhaân tu taäp, thaønh töïu Giaûi thoaùt, Giaûi thoaùt tri kieán laø quaû chöùng.

Giaùo lyù nhaân quaû vaø giaùo lyù nhaân duyeân laø hai nguoàn giaùo lyù then choát trong ñaïo Phaät. Döïa treân hai nguoàn giaùo lyù aáy maø tu taäp, maø tö duy quaùn chieáu tìm ra chaân lyù cho ñeán khi giaùc ngoä nhaän thöùc toaøn dieän chaân lyù cuûa vuõ truï vaø nhaân sinh. Ñoù laø ngaøy thaønh töïu quaû Voâ thöôïng Chaùnh Bieán Tri Giaùc hay goïi laø Voâ thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, cuõng goïi laø Voâ thöôïng Boà Ñeà.

Ñaïo Phaät vaø toaøn boä kinh ñieån giaùo lyù Phaät daïy raèng: con ngöôøi vaø taâm con ngöôøi laø chuû theå nhaän thöùc vuõ truï vaø nhaân sinh.

Döïa vaøo cô sôû nhaän thöùc ñoù, ngöôøi trí coù theå hieåu vaán ñeà ñaïo Phaät laø TOÂN GIAÙO hay khoâng laø TOÂN GIAÙO khoâng coøn laø vaán ñeà khoù hieåu nöõa.

Toân giaùo luoân luoân ñi ñoâi vôùi tín ngöôõng. Ñaõ töø laâu ngöôøi ta nhaän thöùc vaø phaân tích raèng ñöùc tin cuûa con ngöôøi toân giaùo coù hai khuynh höôùng: Moät laø “nhaát thaàn giaùo”, hai laø “ña thaàn giaùo”.

1) Nhaát thaàn giaùo, ngöôøi ta tin raèng vuõ truï vaïn höõu coõi ñôøi naøy do moät thaàn linh, thaàn linh aáy laø moät ñaáng thaàn quyeàn toaøn naêng, toaøn taøi, toaøn trí, toaøn ñöùc, laø moät ñaáng chuùa teå taïo ra heát thaûy hieän töôïng vaïn vaät vaø saép xeáp vaïn vaät theo yù ñònh cuûa mình. Cho neân ngöôøi ta goïi laø Ñaáng saùng taïo hay Thieân Chuùa, töùc laø ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI. Tín ñoà ñaïo Thieân chuùa tin ñöùc Chuùa trôøi laø ñoäc toân duy nhaát, töï sanh maø khoâng bao giôø dieät, vì Chuùa trôøi laø Ñaáng vónh haèng voâ tieàn khoaùng haäu.

Ngöôøi tín ngöôõng Thieân chuùa ñeàu tin nhö vaäy. Ngöôøi ta goïi thaønh phaàn ngöôøi tín ngöôõng theo khuynh höôùng naøy laø nhaát thaàn giaùo.

Veà giaùo lyù, nhaát thaàn giaùo tu hoïc theo giaùo ñieàu chuû nghóa, ngöôøi tín ñoà cuõng goïi laø tín höõu tuyeät ñoái tuaân haønh, chæ phaûi phuïc tuøng maø khoâng ñöôïc khôûi yù nghi ngôø hay nhaän xeùt gì veà lôøi ñöùc Chuùa trôøi phaùn daïy ra.

Thieân chuùa giaùo theo khuynh höôùng nhaát thaàn, vì chæ toân thôø moät ñaáng toaøn quyeàn, toaøn naêng … moät ñaáng saùng taïo. Nhöng suy nghieäm saâu xa thì Thieân chuùa giaùo khoâng haún nhaát thaàn giaùo, vì Thieân chuùa giaùo coøn chaáp nhaän tín ngöôõng “thaùnh, thaàn”. Cho tôùi theá kyû 21 naøy, nhaân loaïi treân theá giôùi tin vaø theo nhaát thaàn giaùo khaù ñoâng. Ngoaøi Thieân chuùa giaùo ra coøn coù nhieàu toân giaùo khaùc cuøng moät lyù töôûng moät ñöùc tin nhö vaäy.

2) Veà khuynh höôùng ña thaàn khaùc, coù theå noùi rieâng ngöôøi chaâu AÙ treân ñòa baøn luïc ñòa lôùn lao, ña thaàn giaùo phaùt trieån vaø toàn taïi moät caùch thònh vöôïng treân moät maët baèng roäng lôùn cuûa theá giôùi, thí duï AÁn Ñoä coù Baø la moân giaùo, AÁn giaùo… ÔÛ Trung Quoác coù Khoång giaùo, Laõo giaùo… vaø Phaät giaùo lai caên… ÔÛ Vieät Nam cuõng nhieàu toân giaùo nhö vaäy. Nhìn xa hôn moät chuùt ôû Nhaät, Campuchia, Laøo, Thaùi Lan, Tích Lan .v.v… cuõng raát nhieàu toân giaùo theo khuynh höôùng ña thaàn.

Taát caû ngöôøi coù ñöùc tin vaø theo khuynh höôùng nhaát thaàn cuõng nhö ña thaàn ñeàu ñöôïc goïi laø ngöôøi coù tín ngöôõng vaø nhö ñaõ noùi treân tín ngöôõng vaø toân giaùo laø ñöùc tin cuûa ngöôøi coù toân giaùo.

Ñöùc tin cuûa ñaïo Phaät, cuûa tín ñoà ñaïo Phaät khoâng laø tín ngöôõng. Giaùo lyù kinh ñieån cuûa ñaïo Phaät daïy ra khoâng laø giaùo ñieàu. Theá cho neân, ngöôøi tu hoïc ñaïo Phaät, vaøo ñaïo Phaät khoâng caàn phaûi ñoøi hoûi ñaïo mình theo, phaûi laø moät … TOÂN GIAÙO !

Söï thaät ÑAÏO PHAÄT khoâng laø TOÂN GIAÙO vì ñaïo Phaät khoâng caàn hình thöùc hay nghi leã toân giaùo gaùn gheùp theâm cho ñaïo Phaät ñeå laøm gì !

Lieãu Lieãu Ñöôøng

                Ngaøy 20/10/2011 (24-9-Taân Maõo)


Ñoái töôïng tham thieàn 3

ÑÍCH ÑEÁN CUÛA ÑAÏO PHAÄT

Qua thieân thöøa phaät giaùo

Coù ñích ñeán taát phaûi coù loä trình ñi. Phaûi coù ñi môùi coù ñeán. Khoâng ñi thì khoâng coù ñeán. Ngöôøi tu hoïc Phaät phaùp thaâm haäu, trí tueä môû mang nhaän thöùc nguoàn giaùo lyù NHAÁT CHÔN PHAÙP GIÔÙI vaø BAÁT NHÒ PHAÙP MOÂN cuûa ñaïo Phaät. Baáy giôø chôït toû ngoä raèng, ñeán chaúng coù ñeán ñaâu vaø ñi cuõng chaúng coù ñi ñaâu. Bôûi vì: “Nhaát ñòa cuï tuùc nhaát thieát ñòa”, “Nieát baøn sanh töû ñaúng khoâng hoa”… maø! Ñoù laø nguoàn tö töôûng Lieãu nghóa Thöôïng thöøa qua caùi nhìn phaùp nhaõn cuûa moät Thieàn giaû, Thieàn sö trong ñaïo Phaät.

Ñöùng beân tuïc ñeá, ngöôøi söû duïng thieân nhaõn hay nhuïc nhaõn, ngöôøi ta thaáy ñích ñeán vaø loä trình ñi, coù ñi vaø coù ñeán. Ñích ñeán cuûa ñaïo Phaät laø quaû Voâ thöôïng Boà ñeà, laø Nieát baøn, cuõng coù theå goïi vôùi moät teân khaùc laø coõi Cöïc laïc hay Tònh ñoä. Muoán ñeán thì phaûi ñi gioáng nhö söï sinh hoaït haèng ngaøy cuûa ngöôøi ñi chôï hay ñi ñeán moät coâng sôû, moät xí nghieäp vaäy, nhö ngöôøi hoïc troø phaûi sieâng naêng hoïc taäp môùi coù theå ñoã ñaïc thaønh taøi ñeå trôû thaønh baùc só … nhö oâng cha mình, laïi cuõng nhö ngöôøi noâng phu phaûi caøy böøa, gieo gioáng troàng caây, ñeán muøa môùi coù luùa ngoâ, hoa traùi. Ñoù laø keát quaû, laø söï ñeàn traû cuûa noâng phu hai söông moät naéng aáy.

Ngöôøi hoïc ñaïo, haønh ñaïo vaø mong caàu ñaït ñaïo, chöùng ñaïo trong ñaïo Phaät cuõng khoâng rôøi ñaïo lyù nhaân quaû. Khoâng gieo nhaân muoán coù quaû, ñieàu ñoù khoâng coù trong neàn ñaïo lyù cuûa Phaät.

Ba nghieäp thaân, boán nghieäp khaåu, ba nghieäp yù cuûa chính mình laø ñoái töôïng quaùn chieáu vaø tö duy caên baûn cuûa moät ngöôøi ñeä töû Phaät. Khoâng gieát ngöôøi maø giuùp ngöôøi, khoâng troäm caép maø phoùng xaû, khoâng taø daâm maø lieâm trinh. Khoâng noùi doái, khoâng noùi ñaâm thoïc, khoâng noùi theâu deät, khoâng noùi ñoäc aùc maø coøn noùi lôøi laønh, lôøi toát, noùi lôøi coù lôïi laïc cho nhieàu ngöôøi. Khoâng tham maø boá thí, khoâng saân maø nhu nhuyeán maø thöông ngöôøi thöông vaät, khoâng si maø nhaän thöùc ñöôïc nhöõng gì duïc voïng ñam meâ sai traùi … Kinh Phaät goïi ñoù laø Thaäp Thieän Nghieäp. Traùi laïi gieát ngöôøi, troäm cöôùp, taø daâm, noùi laùo, noùi ñaâm thoïc, noùi theâu deät, noùi ñoäc aùc, nhieàu tham lam, nhieàu giaän döõ, nhieàu si meâ, kinh goïi ñoù laø Thaäp AÙc Nghieäp.

Ngöôøi thöïc haønh Thaäp Thieän Nghieäp laø ngöôøi caøy böøa, gieo troàng nhaân toát. Ngöôøi thöïc haønh Thaäp Thieän Nghieäp laø ngöôøi ñi treân loä trình thaúng taép vaø bình an. Traùi laïi, ngöôøi soáng theo Thaäp AÙc Nghieäp laø ngöôøi gieo troàng nhaân ñaéng, quaû ñoäc. Ngöôøi soáng theo Thaäp AÙc Nghieäp laø ngöôøi ñi treân con ñöôøng choâng gai haàm hoá quanh co nguy hieåm.

Thaäp Thieän Nghieäp laø moät ñoái töôïng thieàn cho taát caû nhöõng ngöôøi Phaät töû ñaõ quy y Tam baûo thöôøng xuyeân tu hoïc. Quy y Phaät, quy y Phaùp, quy y Taêng roài maø chöa bieát gì veà Thaäp Thieän Nghieäp cuõng nhö chöa bieát gì veà Thaäp AÙc Nghieäp thì söï phaùt taâm quy y tam baûo laø moät hình thöùc khoâng caàn thieát, thaäm chí ngöôøi Phaät töû aáy coù theå trôû thaønh ngöôøi tham voïng si meâ, laø ngöôøi taø kieán naëng neà.

Ngöôøi tu Thaäp Thieän Nghieäp goïi laø Thieân thöøa Phaät giaùo, höôûng quaû haïnh phuùc an vui cuûa ngöôøi tu Thieân thöøa Phaät giaùo laø Trôøi. Trôøi trong ñaïo Phaät laø nhöõng ai ñaõ höôûng ñöôïc quaû an vui do tu Thaäp Thieän Nghieäp aáy. Trôøi laø ñích ñeán cuûa Phaät giaùo Thieân thöøa.

Noùi thaáp hôn, thaønh phaàn: vua, quan, noâng, coâng, só, thöù, … taát caû ngöôøi trí trong xaõ hoäi laø keát quaû do tu taäp theo loä trình tam quy nguõ giôùi, vaø ñoù laø ñích ñeán cuûa Nhôn thöøa Phaät giaùo trong ñaïo Phaät.

Vaøo ñaïo Phaät, sô cô laø tam quy nguõ giôùi Nhôn thöøa, böôùc leân moät böôùc tu giaùo lyù Thaäp Thieän Nghieäp goïi laø Thieân thöøa. Duø Nhôn thöøa, Thieân thöøa cuõng ñeàu döïa treân neàn giaùo lyù then choát nhaân quaû trong ñaïo Phaät maø ngöôøi ta coù theå ñoaùn ñònh ñöôïc hoa traùi cuûa ai ñoù gaët haùi ôû töông lai.

Laøm theo naêng löïc, höôûng theo lao ñoäng, ngoân thuyeát vaø yù töôûng cuûa moät thôøi caän ñaïi. Nhöng yù töôûng ñoù ngöôøi ñeä töû Phaät coù theå vaän duïng ñeå tö duy quaùn chieáu vaø bieát ñöôïc hieän taïi ñöôøng ñi vaø töông lai ñích ñeán cuûa mình.

Phaûi coù loä trình ñi môùi tôùi ñöôïc ñieåm ñeán, phaûi gieo troàng caây haït môùi coù hoa traùi ôû thaùng naêm sau. Leã baùi, khaán khöùa, van xin, thieát tha caàu nguyeän mong söï giuùp ñôõ naøo ñoù cuûa tha löïc baâng quô, ngöôøi ñeä töû Phaät khoâng ñeå mình rôi vaøo caùi quyõ ñaïo taø kieán cuûa töôûng töôïng hoang ñöôøng.

Lieãu Lieãu Ñöôøng

                Ngaøy 21/10/2011 (25-9-Taân Maõo)


Ñoái töôïng tham thieàn 4

ÑÍCH ÑEÁN CUÛA ÑAÏO PHAÄT

Qua THANH VAÊN THÖØA phaät giaùo

Thanh vaên thöøa laø coã xe Thanh vaên, coã xe cuûa nhöõng ngöôøi vaän duïng taùnh loùng laëng cuûa nhó caên nghe aâm thanh khai ñaïo giaùo hoùa höôùng daãn tu taäp cuûa Thaày mình. A La Haùn quaû laø ñích ñeán, Thanh vaên thöøa laø loä trình ñi, giaùo lyù Töù dieäu ñeá laø phöông tieän, coâng cuï chuyeån taûi. Ñöùc Phaät thuyeát thôøi phaùp ñaàu tieân goïi laø chuyeån phaùp luaân ôû Loäc daõ uyeån vaø cuõng taïi truï xöù naøy, TOÁI SÔ TAM BAÛO hieän höõu töø ñaây. Phaät Thích Ca thuyeát, Töù dieäu ñeá phaùp ñöôïc chuyeån ruùng ñoäng ñaát trôøi, Taêng khaát só: Kieàu Traàn Nhö, A Thaáp Beä, Thaäp Löïc Ca Dieáp, Ma Ha Nam vaø Baït Ñaø Nan Ñeà, 5 baïn coá nhaân laéng nghe, tieáp thu chaùnh phaùp maø chöùng ñöôïc quaû A La Haùn. Phaät, Phaùp, Taêng, Tam baûo hieän theá môû maøng cho ñöôøng loái hoùa ñaïo döïa treân chaân lyù: VAÊN, TÖ, TU cuûa ñaïo Phaät töø ñaây !

Vaän duïng VAÊN, TÖ, TU ñeå truyeàn ñaït tö töôûng, môû mang trí thöùc cho hoïc troø, aùp duïng VAÊN, TÖ, TU ñeå xieån döông chaùnh phaùp, truyeàn daïy chaân lyù cho moïi ngöôøi, roõ laø moät phöông thöùc sö phaïm voâ tieàn khoaùng haäu. Tu hoïc theo phöông phaùp VAÊN, TÖ, TU khieán cho ngöôøi hoïc troø hay tín ñoà cuûa moät toân giaùo naøo ñoù, töï thaáy mình coù quyeàn giöông cao ngoïn côø: daân chuû, daân quyeàn, ñoäc laäp vaø töï do treân ñöôøng hoïc ñaïo, haønh ñaïo vaø chöùng ñaïo.

Quaùn thaân baát tònh, quaùn thoï thò khoå, quaùn taâm voâ thöôøng vaø quaùn phaùp voâ ngaõ goïi laø Töù Nieäm Xöù quaùn. Töù Nieäm Xöù quaùn laø ñoái töôïng thieàn cöïc kyø höõu hieäu döïa treân cô sôû “nguõ uaån giai khoâng” trong neàn giaùo lyù cuûa ñaïo Phaät. Tieáp sau Töù Nieäm Xöù coøn coù taát caû 33 moùn nöõa goïi chung laø 37 moùn trôï ñaïo, ñeàu laø nhöõng ñoái töôïng thieàn thaâm haäu, coù coâng naêng ñoaïn tröø traàn sa hoaëc, kieán hoaëc vaø phaàn thoâ cuûa tö hoaëc. Ba möôi baûy phaàn trôï ñaïo laø tö löông haønh trang, laø coâng cuï ñeå trôï giuùp chuyeån taûi ñöa ngöôøi nhò thöøa ñeán ñích: A La Haùn quaû.

Ba möôi baûy moùn trôï ñaïo laø:

- TÖÙ NIEÄM XÖÙ: Thaân baát tònh. Thoï thò khoå. Taâm voâ thöôøng. Phaùp voâ ngaõ nhö ñaõ noùi treân.

- Töù Chaùnh Caàn: Vieäc thieän ñaõ sanh. Vieäc thieän chöa sanh. Vieäc aùc ñaõ sanh. Vieäc aùc chöa sanh.

- Töù Nhö YÙ Tuùc: Duïc. Tinh taán. Hyû. Nhaát taâm.

- Nguõ Caên: Tín. Taán. Nieäm. Ñònh. Hueä.

- Nguõ Löïc: Tín. Taán. Nieäm. Ñònh. Hueä.

- Thaát Boà Ñeà Phaàn: Traïch phaùp. Tinh taán.  Hyû. Khinh an. Nieäm. Ñònh. Xaû

- Baùt Chaùnh Ñaïo Phaàn: Chaùnh kieán.  Chaùnh tö duy. Chaùnh ngöõ. Chaùnh nghieäp. Chaùnh meänh. Chaùnh tinh taán. Chaùnh nieäm. Chaùnh ñònh.

Tu theo giaùo lyù Töù dieäu ñeá, ngöôøi ñeä töû Phaät nhaän thöùc roõ nguoàn chaân lyù nhaân quaû tuyeät ñaõi voâ tieàn khoaùng haäu. Ñoù laø chaân lyù nhaân quaû vaø nhaân duyeân.

KHOÅ ÑEÁ vaø TAÄP ÑEÁ laø nhaân quaû vaø nhaân duyeân phaùp theá gian.

DIEÄT ÑEÁ vaø ÑAÏO ÑEÁ laø nhaân quaû vaø nhaân duyeân phaùp xuaát theá gian.

Ñích ñeán cuûa ngöôøi Thanh vaên thöøa laø ñòa vò A La Haùn, ñaït ñeán ñòa vò A La Haùn laø nhöõng ngöôøi ñaõ goät röûa, buoâng boû taát caû nhöõng nguyeân nhaân vaø haäu quaû khoå ñau trong tam giôùi. Thuaät ngöõ ñaïo Phaät goïi ñoù laø nhöõng ngöôøi xuaát ly tam giôùi.

Haøng A La Haùn do NGHE phaùp aâm cuûa Phaät maø TÖ DUY (thieàn ñònh) roài TU SÖÛA trao doài thaân, khaåu, yù tam nghieäp maø thaønh coâng.

Lieãu Lieãu Ñöôøng

                Ngaøy 22/10/2011 (26-9-Taân Maõo)

Ñoái töôïng tham thieàn 5

ÑÍCH ÑEÁN CUÛA ÑAÏO PHAÄT

Qua DUYEÂN GIAÙC THÖØA phaät giaùo

Duyeân giaùc thöøa laø coã xe Duyeân giaùc, coã xe chuyeån taûi nhöõng ngöôøi quaùn chieáu thieàn ñònh giaùo lyù “nhaân duyeân sanh” maø toû ngoä chaân lyù, chöùng ñaïo giaûi thoaùt. Ñích ñeán cuûa haïng ngöôøi naøy laø quaû vò BÍCH CHI PHAÄT. Tieán trình tu chöùng cuûa Bích Chi Phaät, quy öôùc goïi laø Trung thöøa Phaät giaùo.

Hieåu saâu saéc, ñaày ñuû troïn veïn hôn, Bích Chi Phaät coøn laø ñích ñeán cuûa haïng ngöôøi “Ñoäc giaùc” nöõa. Thaønh phaàn ngöôøi naøy, hoï vaãn tu thieàn quaùn döïa treân ñaïo lyù nhaân duyeân cuûa hieän töôïng vaïn vaät, hoï töï tu, töï ngoä, töï chöùng, hoï khoâng phaûi nhôø Phaät giuùp ñôõ chæ baûo nhö haïng ngöôøi Duyeân giaùc.

Ngöôøi Duyeân giaùc tieáp nhaän nhaân duyeân qua giaùo lyù “Thaäp nhò nhaân duyeân” do ñöùc Phaät tröïc tieáp trieån khai. Giaùo lyù Thaäp nhò nhaân duyeân döïa vaøo chænh theå cuûa moät caù theå hoaøn chænh, goïi laø con ngöôøi vaø troïn kieáp soáng cuûa con ngöôøi aáy, roài phaân tích, roài quaùn chieáu, tö duy.

Thaäp nhò nhaân duyeân laø: Voâ minh, haønh, thöùc, danh saéc, luïc nhaäp, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sanh, laõo töû.

ÔÛ Tieåu thöøa, Phaät daïy cho haøng Thanh vaên hoïc veà hôïp theå cuûa nguõ uaån giaû hôïp duyeân sanh maø chöùng ñaïo. ÔÛ Trung thöøa, Phaät khai thò cho haøng Duyeân giaùc veà con ngöôøi laø hôïp theå cuûa möôøi hai moùn töông duyeân, töông taùc maø hình thaønh.

Nguoàn giaùo lyù then choát cuûa ñaïo Phaät chæ ra raèng: hôïp theå cuûa nguõ uaån chæ laø moät hôïp theå, cho neân thaân nguõ uaån cuûa moïi con ngöôøi ñeàu phaûi chòu söï chi phoái cuûa voâ thöôøng, voâ ngaõ, khoå vaø baát tònh. Hôïp theå cuûa Thaäp nhò nhaân duyeân cuõng chæ laø moät chænh theå con ngöôøi, cho neân con ngöôøi nguõ uaån coù sanh thì coù khoå ñaõ ñaønh, maø con ngöôøi vôùi chænh theå Thaäp nhò nhaân duyeân cuõng chòu söï chi phoái cuûa laõo, töû, öu bi, khoå naõo nhö vaäy.

Tuy nhieân, nguoàn giaùo lyù Trung thöøa naøy, nhaèm môû mang tri kieán, boài döôõng naâng cao trí tueä cho Haønh giaû leân taàng cao môùi. Ñöùc Phaät daïy: moät con ngöôøi hôïp theå cuûa thaäp nhò nhaân duyeân aáy khoâng coù gì xaáu xa ñaùng cheâ, ñaùng traùch, cuõng khoâng coù gì phaûi ñaùng sôï haõi nhö sôï sanh, laõo, beänh, töû, öu bi, khoå naõo … Ngöôøi ta cheâ traùch, thaäm chí chaùn chöôøng veà caùi thaân hôïp theå thaäp nhò nhaân duyeân, ngöôøi ta sôï haõi vaø khoå ñau cuøng cöïc veà sanh, laõo, beänh, töû … ñeàu bôûi ñoäng cô xuaát phaùt töø OÂNG CHUÛ NGUÏC VOÂ MINH. Do voâ minh nghieäp töôùng phaùt trieån ra naêng kieán töôùng vaø caûnh giôùi töôùng …, töø ñoù aùi sanh, aùi sanh thì thuû sanh, thuû sanh thì höõu sanh, höõu sanh thì sanh voâ vaøn khoå ñau vaø sôï haõi veà sanh, laõo, beänh, töû …

Ñöùc Phaät cho bieát: moãi moät noãi thoáng khoå cuûa kieáp con ngöôøi trong khoå ñeá do con ngöôøi chaáp ngaõ, chaáp nhaân, chaáp chuùng sanh, chaáp thoï giaû maø ra.

ÔÛ nguoàn giaùo lyù Trung thöøa naøy, ñöùc Phaät heù caùnh cöûa, chæ heù caùnh cöûa thoâi, ñeå chæ cho haøng ñeä töû nhìn vaø hieåu thoaùng qua ñænh cao chaân lyù: THÖÔØNG, LAÏC, NGAÕ, TÒNH nhöõng gia baûo voán coù cuûa mình.

Lieãu Lieãu Ñöôøng

                5 giôø 3o, ngaøy 23/10/2011

(27-9-Taân Maõo)


Ñoái töôïng tham thieàn 6

ÑÍCH ÑEÁN CUÛA ÑAÏO PHAÄT

Qua PHAÄT NHAÕN ÑAÏI THÖØA

 phaät giaùo

Ñaïi thöøa laø coã xe lôùn, coã xe chuyeân chôû nhöõng ngöôøi coù chuûng taùnh lôùn, caên cô lôùn, trình ñoä lôùn, coù khaû naêng tieáp nhaän chaân lyù deã daøng ñöa mình leân ñeán ñích toät ñænh cao trong ñaïo Phaät: thaønh Phaät. Phaät Thích Ca Maâu Ni laø moät ngöôøi ñaõ töøng ñöôïc chuyeân chôû qua coã xe Ñaïi thöøa aáy. Thaønh Phaät laø ñích ñeán trong ñaïo Phaät. Thaønh Phaät laø ñích ñeán cuûa nhöõng ai baèng loøng ñi treân loä trình hoïc ñaïo, haønh ñaïo, chöùng ñaïo trong ñaïo Phaät.

Tuy nhieân tìm hieåu ñích ñeán cuûa nhöõng ngöôøi Ñaïi thöøa Phaät giaùo, cuûa moät vò Phaät, ngöôøi trí phaûi hieåu bieát vaø nhìn qua hai maët CHÔN ÑEÁ, TUÏC ÑEÁ; VOÂ VI, HÖÕU VI; ÑEÄ NHAÁT NGHÓA vaø PHÖÔNG TIEÄN môùi nhaän thöùc ñöôïc ñích thöïc vaán ñeà.

Nhìn qua nhuïc nhaõn ngöôøi ta thaáy roõ raèng Phaät Thích Ca voán laø moät hoaøng töû töø boû xa laùnh ngai vaøng, vôï ñeïp con xinh, daán thaân röøng thaúm non cao tìm ñaïo, hoïc ñaïo, haønh ñaïo… cho ñeán naêm 30 tuoåi Khaát só Taát Ñaït Ña thaønh Phaät. Nhìn beân tuïc ñeá, khoâng ai coù quyeàn phuû nhaän ngaøy thaønh Phaät laø ngaøy ñeán ñích toät ñænh cao treân con ñöôøng lyù töôûng cuûa ñaïo Phaät. Muoán ñi xa phaûi rôøi khoûi choã gaàn, muoán leân cao phaûi vöôït qua choã thaáp. Haønh trang vaø tö löông: Thaäp Thieän Nghieäp, Töù Dieäu Ñeá, Thaäp Nhò Nhaân Duyeân laø nhöõng haønh trang, nhöõng phaùp moân tu taäp maø nhöõng ngöôøi Thanh Vaên thöøa, Duyeân Giaùc thöøa ñaõ phaûi hoïc vaø tu. Ngoaøi nhöõng phaùp moân tu hoïc aáy, nhöõng ngöôøi ñöôïc ngoài xe Ñaïi thöøa coøn phaûi tu hoïc, phaûi boài döôõng nguoàn giaùo lyù thaäm thaâm nhö:

Boá thí Ba la maät

Trì giôùi Ba la maät

Nhaãn nhuïc Ba la maät

Tinh taán Ba la maät

Thieàn ñònh Ba la maät

Baùt nhaõ Ba la maät

Ñoù laø nhöõng phaùp moân phöông tieän, nhöõng thuyeàn beø vöõng chaéc ñeå ñöa nhöõng ai coù chuûng taùnh Ñaïi thöøa leân toät ñænh cao: thaønh Phaät. Thaønh Phaät laø ñích ñeán cuûa Ñaïi thöøa Phaät giaùo theo söï thaáy bieát beân maët tuïc ñeá cuûa moïi ngöôøi.

Ngöôøi ñaït ñaïo, chöùng ñaïo nhìn hieän töôïng vaïn phaùp, vuõ truï nhôn sanh qua Phaät nhaõn thaáy roõ söï lyù vieân dung giöõa CHÔN vaø TUÏC:

“Quang minh tòch chieáu bieán haø sa

“Phaøm thaùnh ñoàng quy coäng ngaõ gia

“Nhaát nieäm baát sanh toaøn theå hieän

“Luïc caên taøi ñoäng bò vaân giaø

“Ñoaïn tröø phieàn naõo truøng taêng beänh

“Xu höôùng chaân  nhö toång thò taø

“Tuøy thuaän chuùng voâ quaùi ngaïi

“Nieát baøn sanh töû ñaúng khoâng hoa”.

Ñoïc leân nguoàn tö töôûng traùc tuyeät aáy, ta ñaõ thaáy thi nhaân naøo ñoù ñaõ thaâm nhaäp giaùo lyù voâ tu, voâ chöùng, voâ ñaéc beân maët chôn ñeá trong nguoàn giaùo lyù Phaät.

Nhìn beân baûn theå thì phaùp giôùi baát nhò, nhaát chôn. Nhö Lai chöùng quaû Voâ thöôïng Boà ñeà, Nhö Lai khoâng heà coù ñi ñaâu, cuõng chaúng coù ñeán ñaâu vaø Nhö Lai naøo coù chöùng ñaéc gì ñaâu.

Lieãu Lieãu Ñöôøng

                Ngaøy 23/10/2011 (27-9-Taân Maõo)


Ñoái töôïng tham thieàn 7

Thieàn ñònh

Thieàn ñònh dòch ra tieáng Haùn Vieät laø Tö Duy hay TÓNH LÖÏ. Thieàn ñònh vöøa laø phaùp moân tu vöøa laø phaùp moân haønh truyeàn thoáng cuûa ñaïo Phaät. Ñeä töû Phaät neáu laø thöùc giaû hay trí giaû ngöôøi ta nghieân cöùu truy taàm nguoàn goác Phaät giaùo chaùnh thoáng seõ thaáy roõ raèng thieàn ñònh laø phaùp moân tu taäp xuyeân suoát cuûa haøng ñeä töû Phaät. Khaåu leänh VAÊN TÖ TU töø kim khaåu cuûa ñöùc Phaät daën doø nhaéc nhôû cho taát caû nhöõng ai baèng loøng tu hoïc theo con ñöôøng Phaät. Töø sô phaùt taâm quy y tam baûo ôû Nhaân thöøa, ôû Thieân thöøa vaø nhöõng baäc phaùt yù vieãn ly theá tuïc xuaát gia tu taäp cuûa Thanh vaên thöøa, Duyeân giaùc thöøa vaø Boà taùt Ñaïi thöøa cho ñeán khi thaønh quaû Phaät ñeàu vaän duïng phaùp moân tu taäp thieàn ñònh maø neân.

TÖ DUY vaø TÓNH LÖÏ coù theå hieåu ñôn giaûn nhö THIEÀN vaø QUAÙN. THIEÀN laø tö duy, suy gaãm vaøo moät ñoái töôïng maø mình muoán tìm hieåu taän töôøng ñeå nhaän thöùc. Quaùn laø vaän duïng taâm laëng leõ trong saùng soi roïi höôùng daãn ñoái töôïng ñeå thieàn. Theá cho neân, khi thieàn chaùnh thì quaùn hoã trôï, khi quaùn maïnh thì thieàn trôû thaønh phuï thuoäc, trong thieàn coù quaùn, trong quaùn coù thieàn ví nhö söï töông hoã cuûa ñeøn vaø aùnh saùng. Thieàn quaùn laø phaùp moân tu truyeàn thoáng nhö ñaõ noùi treân, phaùp moân then choát suoát loä trình tu taäp. Tuy nhieân, ñeä töû Phaät xuaát gia cuõng nhö taïi gia haõy heát söùc deø daët caûnh giaùc khi hoïc ñaïo, hoïc thieàn. Ñoái töôïng thieàn voâ cuøng quan troïng, noù quyeát ñònh cho Thieàn giaû ñaït ñeán haïnh phuùc an laïc … Boà ñeà Nieát baøn. Ñoái töôïng thieàn cuõng ñöa ñaåy cho Thieàn giaû vaøo ñöôøng sai laàm ñen toái: hoang ñöôøng, huyeãn hoaëc vaø coù theå ñi ñeán loaïn trí cuoàng taâm. Do vaäy, phaûi döïa vaøo Phaät maø hoïc thieàn, phaûi döïa vaøo kinh giaùo Phaät chaùnh thoáng maø tu thieàn, phaûi choïn minh sö coù thaät tu thaät hoïc môùi thoï giaùo hoïc thieàn vaø tu thieàn. Thoï hoïc ñuùng minh sö, ñoái töôïng thieàn khoâng rôøi lôøi Phaät yù kinh thì khoâng bao giôø coù caùi goïi laø laïc thieàn. Thieàn ñònh laø nhaân cuûa trí tueä, ngöôøi coù trí tueä laø ngöôøi ñaït ñöôïc hoa traùi cuûa thieàn. Ñoù laø lôøi daïy baûo cuûa Theá Toân ñaáy. Nhaân GIÔÙI sanh ÑÒNH, nhaân ÑÒNH phaùt TUEÄ, ñoù laø kim chæ nam cho taát caû nhöõng ai ñeä töû Phaät.

Ngöôøi xöa noùi: “Duïc tri sôn haï loä, tu vaán quaù lai nhaân” coù nghóa laø: muoán bieát con ñöôøng leân nuùi haõy hoûi thaêm vaø noi theo ñöôøng cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ ñi tröôùc. Ngöôøi hoïc thieàn, tu thieàn haõy noi theo con ñöôøng cuûa nhöõng baäc tieàn boái nguõ thöøa Phaät giaùo ñaõ thaønh coâng. Lôøi Phaät, yù kinh ñuû söùc höôùng daãn cho loaøi ngöôøi vöôït ra tam giôùi thaúng tieán Boà ñeà Nieát baøn Voâ thöôïng. Ñieàu ñoù hieån nhieân maø ñöùc Phaät Thích Ca laø nhaân chöùng ñieån hình, laø ngöôøi coù khaû naêng doõng daïc ñöôøng hoaøn tuyeân boá vôùi loaøi ngöôøi qua danh hieäu VOÂ THÖÔÏNG Y VÖÔNG, VOÂ THÖÔÏNG PHAÙP VÖÔNG vaø töï nhaän cho mình moät vai troø vò tha tích cöïc: TAM GIÔÙI CHI ÑAÏO SÖ nöõa. Vaäy maø, ôû vaøo khoaûng theá kyû thöù 12 ñôøi  Nam Toáng Trung Quoác, vua Toáng Cao Toâng nieân hieäu Thieäu Höng thöù 7 coù moät vò ñöôïc goïi laø Cao taêng Thieàn sö, huùy Dieäu Hyû, töï Ñaøm Hoái. OÂng töï ñaët mình laø ngöôøi ñöùng ra phuïc höng vaø xieån döông Thieàn phaùi Döông Kyø vaø cöïc löïc ñeà xöôùng phaùp thieàn “Khaùn coâng aùn”, “Khaùn thoaïi ñaàu” … phaùp thieàn môùi meû naøy cuõng thu huùt ngöôøi ñoâng ñaûo moät thôøi, nhöng keát quaû ñem laïi cho nhöõng ngöôøi oà aït chaïy theo vaø töôûng mình laø ñeä töû Phaät, thaønh coâng gì vaø thaát baïi bao nhieâu ñoá ai maø bieát …! Ñöông nhieân, ñeà muïc tu thieàn, ñoái töôïng tu thieàn vaø phöông phaùp tu thieàn hoaøn toaøn khoâng coù trong tam thöøa, nguõ giaùo cuûa ñaïo Phaät. Vaäy xin hoûi Cao taêng Ñaøm Hoái Dieäu Hyû oâng coù baèng loøng, oâng laø ñeä töû Phaät Thích Ca chaêng? Phaät Thích Ca, ñaïo lyù cuûa Phaät Thích Ca vaø giaùo ñieån cuûa Phaät Thích Ca so vôùi toâng phaùi Thieàn Döông Kyø, oâng thaáy theá naøo? Lôøi Phaät, yù kinh chaùnh thoáng trong tam taïng giaùo ñieån khoâng ñuû söùc ñaùp öùng laøm ñoái töôïng thieàn ñeå cho ai ñoù thieàn ö? Xin Ngaøi Dieäu Hyû Ñaøm Hoái suy nghó laïi xem?

Lieãu Lieãu Ñöôøng

                Ngaøy 24/10/2011 (28-9-Taân Maõo)


Ñoái töôïng tham thieàn 8

GÌ LAØ HOA TRAÙI CUÛA THIEÀN ?

Nhö chuùng ta ñaõ bieát VAÊN TÖ TU laø toân chæ, laäp tröôøng, laø ñöôøng loái, phöông phaùp hoïc ñaïo haønh ñaïo cuûa ñaïo Phaät. Moät ñôøi hoaù ñaïo chuùng sanh ñöùc Phaät söû duïng Vaên Tö Tu ñeå truyeàn baù, ñeå giaùo ñaïo thöïc haønh chí nguyeän töï giaùc, giaùc tha cuûa mình… Ñeä töû Phaät, baäc sô cô tu taäp Nhôn thöøa, Thieân thöøa roài tieán leân Thanh vaên, Duyeân giaùc, Boà taùt, Phaät thöøa ñeàu khoâng coù moät ñòa vò naøo rôøi ngoaøi toân chæ, laäp tröôøng vaø ñöôøng loái aáy maø thaønh coâng. VAÊN TÖ TU daønh cho con ngöôøi tu. Ngöôøi tu töùc laø chuû theå tu, chuû theå tu maø khoâng coù VAÊN khoâng coù TÖ thì daàu cho coù TU, tu caùch naøo khaùc cuõng rôi vaøo taø kieán ngoaïi ñaïo, khoâng phaûi ñaïo Phaät.

Ñoái töôïng thieàn quyeát ñònh cho söï thaønh coâng haïnh phuùc, an laïc vaø giaûi thoaùt. Ñoái töôïng thieàn cuõng quyeát ñònh cho Thieàn giaû, Thieàn sö sa ñoïa vaøo ñöôøng taø si meâ, sai laàm vaø ñau khoå cuøng cöïc neáu khoâng bieát ñoái töôïng tu. Hoa traùi cuûa thieàn laø trí tueä nhaän thöùc chaân lyù, ñöa Thieàn giaû ñeán Nieát baøn, ñeán Cöïc laïc, ñeán ñòa vò Voâ thöôïng Boà ñeà. Giôùi hoïc, ñònh hoïc, tueä hoïc tam voâ laäu hoïc aáy laø ñoái töôïng thieàn. Ngöôøi hoïc toát tu gioûi nhìn hieän töôïng vaïn phaùp baèng tueä nhaõn, baèng phaùp nhaõn, Thieàn giaû thaáy raèng giôùi hoïc cuûa moät Khaát só, moät Thieàn sö khoâng phaûi ôû trong 248 hay 350 giôùi cuûa Khaát só maø thoâi. Thieàn giaû tu hoïc toát, heã tam nghieäp cuûa mình ôû ñaâu, ñeán moâi tröôøng hoaøn caûnh naøo? Thieàn giaû thaáy, ñeàu laø moâi tröôøng hoaøn caûnh hoïc tu veà giôùi hoïc. Taát caû hieän töôïng vaïn phaùp ñeàu laø ñoái töôïng thieàn. Ngoân ngöõ aâm thanh cho ñeán suy nghó cuûa taâm tö, cuûa yù thöùc cuõng laø ñoái töôïng thieàn. Bôûi vì, thieàn laø tö duy, laø quaùn chieáu. Chaúng nhöõng tö duy quaùn chieáu vaät saéc höõu hình, maø thieàn coøn soi roïi tö duy vaø quaùn chieáu caû phi vaät saéc: Taâm, yù vaø thöùc nöõa! Theá neân, VAÊN hueä, TÖ hueä vaø TU hueä ñöôïc xem laø chuû theå thieàn daønh cho ngöôøi tu thieàn. Giôùi hoïc, ñònh hoïc, tueä hoïc ñöôïc coi laø ñoái töôïng thieàn goàm heát thaûy phaùp tu. Tam Hieàn, Thaäp Thaùnh, Töù quaû, Tam thöøa ñöôïc quaû giaûi thoaùt ñeàu do ñöùc Boån Sö mình laø Thích Ca Maâu Ni Phaät ñaøo taïo ñeä töû qua ñöôøng loái tu haønh theo laäp tröôøng toân chæ VAÊN TÖ TU vaø Giôùi ñònh tueä aáy.

Vaøo khoaûng theá kyû thöù 8 trôû veà sau, nhaát laø nhöõng theá kyû trong khoaûng caùc trieàu ñaïi nhaø Ñöôøng, coù nhöõng phaùi, ngöôøi ta cuõng meänh danh laø thieàn, nhöõng phaùp moân thieàn naøy so vôùi nhöõng phaùp moân thieàn ñöùc Phaät ñaõ daïy cho haøng ñeä töû trong tam thöøa töù quaû hoaøn toaøn khaùc laï. Nhöõng baäc Thieàn sö giaùo chuû naøy khoâng döïa treân cô sôû vaên tö tu theo ñöôøng loái vaø toân chæ cuûa ñöùc Phaät. Neáu coù ngöôøi hoûi ñaïo thì ñaùnh, thuïi, thoi, loâi, taùt, veùo … coøn nhöõng ngöôøi tham hoïc thì bò ñaùnh, bò thuïi, bò thoi, bò loâi, bò taùt, bò veùo … Vaäy maø nhöõng ngöôøi bò ñaùnh, bò thuïi, bò thoi, bò loâi, bò taùt, bò veùo … aáy ñöôïc goïi laø toû ngoä!

Thaät heát söùc laï kyø, quaùi dò loái truyeàn daïy vaø tieáp nhaän hoïc tu laï kyø vaø quaùi dò aáy. Vaäy maø, vaãn ñöôïc moät soá ngöôøi ñoàng tình, quyù troïng noái tieáp löu truyeàn duø khoâng coù gì baûo ñaûm laø chaân lyù. nhöng noù cuõng theo doøng chaûy thôøi gian ñeán nay vaãn coøn raûi raùc löu laïc ñoù ñaây.

Vieát nhöõng doøng naøy toâi khoâng mong vaø cuõng khoâng daùm môøi ai ñoàng tình, bôûi vì nhöõng baäc “Thieàn sö” aáy duø sao hoï cuõng laø nhöõng baäc tieàn boái vaø nhöõng vieäc laøm, nhöõng loái hoaù ñaïo aáy caùch ñaây cuõng ñaõ maáy ngaøn naêm! Gôïi laïi caùch truyeàn ñaïo, caùch giaùo hoaù naøy toâi chæ mong Taêng Ni treû gaàn xa, Phaät töû gaàn xa, nhöõng ngöôøi coù trí khaùch quan gaàn xa ñeå chuùt thôøi giôø tö duy, suy gaãm nhaän thöùc ñaâu laø chaân vaø ñaâu laø phi chaân, döïa treân laäp tröôøng VAÊN TÖ TU cuûa ñöùc Phaät.

Suy coå nghieäm kim, ngöôøi trí thaáy khoâng theå an loøng. Caùch Phaät laâu xa taø kieán loäng haønh ö?

Huyeàn Giaùc Thieàn sö ñaõ thoát:

“ Khöù Thaùnh dieâu heà taø kieán thaâm!

 Haän baát dieät tröø nhö ngoûa toaùi!”.

Dòch:

Caùch Phaät laâu xa taø kieán loäng haønh.

Raát tieác khoâng ñaäpvôõ ñöôïc cho chuùng tan nhö ngoùi gaïch.

Lieãu Lieãu Ñöôøng

                Ngaøy 26/10/2011 (30-9-Taân Maõo)


Ñoái töôïng tham thieàn 9

THÖÛ TÌM ÑAÏI YÙ NHÖÕNG THIEÀN PHAÙI BAÁT VAÊN TÖ TU

TRONG ÑAÏO PHAÄT

“ÑAÏI YÙ PHAÄT PHAÙP LAØ GÌ?”. Caâu hoûi ñoù xeùt ra chaúng coù gì maàu nhieäm, thaâm huyeàn ñeán noãi khoâng giaûi ñaùp ñöôïc ñeå höôùng daãn cho ñeä töû mình. Vaøo khoaûng theá kyû thöù 8, thôøi gian aáy nhaèm vaøo caùc nieân ñaïi cuûa Ñöôøng traøo ôû Trung Quoác, coù nhieàu ngöôøi phaùt taâm muoán taàm sö phoûng ñaïo hoïc tham thieàn, ñaõ coù ngöôøi neâu ra caâu hoûi veà ñaïi yù Phaät phaùp, coù ngöôøi neâu ra caâu hoûi veà yù Toå sö töø Taây Truùc sang Ñoâng Ñoä ñeàu bò caùc Toå sö tieàn boái ñaám, ñaäp, heùt, maéng, thoi, thuïi, ñaù, taùt, loâi keùo, nheùo muõi, nheùo tai … Khi Ngaøi Laâm Teá ba laàn hoûi thaày mình veà caâu: “Ñaïi yù Phaät phaùp laø gì?” thì ba laàn ñeàu bò Thieàn sö Hoaøng Baù Hy Vaän ñaùnh. Khi Ngaøi Laâm Teá ñöôïc leân ñòa vò Thieàn sö, ñoái vôùi hoïc troø mình vöøa ñaùnh laïi theâm heùt vaø khi ñoái thoaïi vôùi thieän tri thöùc ñoàng ñaïo cuõng cuøng nhau söû duïng nhöõng ñoøn ñaám, ñaäp, heùt, maéng, thoi, thuïi, ñaù, taùt, loâi keùo, nheùo muõi, nheùo tai … Vaäy maø, nhöõng ngöôøi thoï giaùo chòu traän nhöõng cuù ñaám, ñaäp, heùt, maéng, thoi, thuïi, ñaù, taùt, loâi keùo, nheùo muõi, nheùo tai … kia ñeàu ñöôïc goïi laø toû ngoä sau ñoù. Toû ngoä ö ? Ngöôøi trí khoâng theå khoâng thaéc maéc: Toû ngoä laø toû ngoä caùi gì môùi ñöôïc chöù? Khoâng VAÊN, khoâng TÖ, khoâng chæ daïy kinh ñieån giaùo lyù vaø phöông phaùp TU, khoâng höôùng daãn ñoái töôïng ñeå tu. Vaäy xin hoûi toû ngoä laø toû ngoä caùi gì? Roõ laø Phaät Thích Ca cuõng khoâng theå traû lôøi ñöôïc. Vaäy maø cuõng coù moät soá ñoâng ngöôøi tin töôûng nôi söï toû ngoä aáy, roài cuõng hoan ngheânh taùn thaùn, roài cuõng Toå Toå töông truyeàn. Nhöõng phöông caùch goïi laø tu haønh maø Phaät Thích Ca khoâng heà laøm, khoâng heà bieát vaø taát nhieân khoâng heà coù daïy cho ai.

Ñöùc Phaät Thích Ca töøng noùi roõ vôùi taát caû moïi ngöôøi (chuùng sanh) raèng: Phaät xuaát hieän ôû coõi ñôøi nhaèm thöïc hieän moät ñieàu kieän lôùn, kinh ñieån goïi laø “Ñaïi söï nhaân duyeân”: KHAI, THÒ, NGOÄ, NHAÄP Phaät tri kieán. Raèng chuùng sanh ai cuõng coù trí tueä, ai cuõng coù hieåu bieát nhö Phaät ñaõ coù (Khai). Raèng ai cuõng coù theå nghe, cuõng coù theå tö duy vaø ai cuõng coù theå hieåu bieát ngang baèng vôùi nhöõng gì Phaät ñaõ bieát (Thò). Raèng ai cuõng coù theå nhaän thöùc chaân lyù, toû ngoä chaân lyù qua lôøi chæ baûo höôùng daãn caùch tu taäp cuûa baäc minh sö truyeàn ñaït (Ngoä). Raèng ai cuõng coù theå thaâm nhaäp, cuõng coù theå ñi vaøo thoï duïng hoa traùi haïnh phuùc, an laønh, giaûi thoaùt, giaùc ngoä do mình taïo döïng vun boài, xaây ñaép döïa treân cô sôû NGHE, SUY NGHÓ vaø TU SÖÛA nhöõng Baát Thieän Nghieäp cuûa mình (Nhaäp). Thí duï, ñöùc Phaät daïy: naøy caùc ñeä töû cuûa ta! Laø Tyø Kheo caùc thaày haõy thöôøng xuyeân quaùn saùt vaø tö duy:

“Theá gian voâ thöôøng. Quoác ñoä nguy thuyù.

“Töù ñaïi khoå khoâng. Nguõ aám voâ ngaõ.

“Sanh dieät bieán dò. Hö nguïy voâ chuû.

“Taâm thò aùc nguyeân. Hình vi toäi taåu…”.

Ñoù laø lôøi Phaät. töø kim khaåu Phaät daïy cho caùc haøng ñeä töû xuaát gia cuõng nhö taïi gia ñeàu coù theå VAÊN (nghe), ñeàu coù theå TÖ (tö duy, suy gaãm, quaùn chieáu) vaø coù theå TU (tu söûa tam nghieäp cuûa mình).

Theá gian voâ thöôøng laø söï thaät nhöng khoâng phaûi ai cuõng bieát söï thaät aáy. Coõi nöôùc taïm bôï, muïc bôû, mong manh nhöng khoâng phaûi ai cuõng bieát söï thaät ñoù. Töù ñaïi: ñòa, thuyû, hoûa, phong nhöõng yeáu toá, nhöõng döõ lieäu caáu taïo neân hoaøn caûnh goïi laø coõi ñôøi, roát cuoäc khoâng coù gì, khoâng coøn gì, khoâng phaûi ai cuõng hieåu ñöôïc vieäc ñoù. Thaân nguõ aám goàm nhöõng yeáu toá vaät chaát taùc hôïp vôùi nhöõng yeáu toá tinh thaàn, ñaïo Phaät goïi laø saùc thuû thuù, noù chæ coù ngoân töø quy öôùc ñeå khaùi nieäm, söï thaät nguõ uaån chaúng laø gì. Ñieàu ñoù khoâng phaûi ai cuõng bieát. Nhöõng ñieàu coù theå nghe maø chöa ñöôïc nghe, nhöõng ñieàu coù theå hieåu bieát maø chöa hieåu bieát, nhöõng ñieàu coù theå ñoåi xaáu trôû thaønh toát, ñoåi aùc trôû thaønh thieän maø chöa nghe chöa bieát cho neân chöa ñoåi. Coõi ñôøi nhö theá ñaïo Phaät goïi ñoù laø traàn gian. Con ngöôøi soáng trong traàn gian aáy khoâng nhaän thöùc, khoâng hieåu bieát nhöõng nguy cô, nhöõng nguyeân nhaân, nhöõng haäu quaû khoå ñau cuøng cöïc ñöa ñeán cho mình. Con ngöôøi an nhieân baèng loøng vôùi kieáp soáng trong ngoâi nhaø löûa “Tam giôùi voâ an” nhö Phaät ñaõ daïy trong kinh Phaùp Hoa. Döïa treân lyù leõ aáy, ngöôøi trí ai cuõng phaûi thöøa nhaän raèng:

Chöa ñöôïc nghe, noùi cho nghe môùi goïi laø nghe.

Chöa hieåu, daïy cho hieåu môùi goïi laø hieåu

Chöa toû ngoä, höôùng daãn giaûi baøy caét nghóa laøm cho hieåu kyõ vaán ñeà môùi goïi laø toû ngoä.

Ñöùc Phaät ñaõ töøng laøm, ñaõ töøng daïy cho ñeä töû mình, cho nhöõng ngöôøi thaønh töïu ñòa vò tam thöøa töù quaû ñeàu döïa treân nguyeân taéc VAÊN TÖ TU aáy.

Nhöõng tieàn boái Thieàn sö taøi naêng, trí thöùc saùng taïo ra phaùp thieàn, höôùng daãn loái tu môùi laï khaùc haún nhöõng gì ñöùc Phaät truyeàn daïy ôû kinh ñieån chaùnh thoáng xöa kia. Vôùi phaùt minh saùng taïo vaø taøi naêng aáy caùc Ngaøi thöøa söùc döïng neân moät toân giaùo, moät “ÑAÏO”… rieâng bieät theo yù muoán mình! Vaäy maø caùc Ngaøi söû duïng ngoân ngöõ töông quan vôùi ñaïo Phaät, nuùp boùng döôùi danh nghóa cuûa ñaïo Phaät maø noäi dung VAÊN TÖ TU theo ñöôøng loái cuûa Phaät hoaøn toaøn khoâng coù. Taïi sao? Vaø vôùi yù gì?... Neáu thaâm taâm ai ñoù coù duïng yù “maäp môø ñaùnh laän con ñen” nhö tuïc ngöõ tieâu cöïc cuûa Vieät Nam kia, thì oâi! Chaúng coù gì môùi meû hay ho ñaùng giaù !

Lieãu Lieãu Ñöôøng

                Ngaøy 27/10/2011 (1-10-Taân Maõo)


Ñoái töôïng tham thieàn 10

THIEÀN

Thieàn coù thieàn gia, thieàn ñöôøng, thieàn vieän, thieàn sinh, thieàn giaû, thieàn sö. Thieàn gia, thieàn sinh, thieàn giaû, thieàn sö laø nhöõng ngöôøi nghieân cöùu veà phaùp moân thieàn ñònh vaø tu taäp thieàn. Thieàn ñöôøng, thieàn vieän laø truï xöù, laø cô sôû, laø choã ôû ñeå cho ngöôøi ta ôû tu taäp thieàn. Ngöôøi ñaïo Phaät coù nghieân cöùu hoïc thieàn, tu thieàn, haønh thieàn ñeàu ñöôïc minh sö höôùng daãn daïy baûo: Gì laø thieàn vaø phöông phaùp haønh thieàn.

Nhö chuùng ta ñaõ hoïc, sau khi vò minh sö truyeàn ñaït cho thieàn sinh, thieàn giaû yù nghóa TÖ DUY vaø TÓNH LÖÏ cuûa thieàn, baáy giôø nhöõng ngöôøi thoï hoïc, tieáp thu yù nghóa ñeàu böøng tænh ngoä raèng: thieàn vaø phöông phaùp tu thieàn khoâng phaûi bò raøng buoäc moät caùch tieâu cöïc nhö nhöõng loái daïy thieàn vaø haønh thieàn sai laïc cuûa nhöõng thieàn sö chöa ñuû tieâu chuaån minh sö, ñaøo taïo trong caùc thieàn moân töï baáy laâu nay.

Thieàn töø laâu, thieàn sinh chæ ñöôïc ñaøo taïo ngoài. Ñoù laø moät loái ñaøo taïo thieàn theo caùch tieâu cöïc. Thieàn ngoài thöôøng ñöôïc goïi toïa thieàn hay thieàn toïa, nhöng thieàn khoâng nhaát thieát phaûi ngoài. Thieàn haønh, thieàn truï, thieàn ngoïa, haønh giaû kheùo bieát thieàn thì hoa traùi y nhau. Bôûi vì, thieàn vôùi nghóa tö duy tu, vôùi nghóa tónh löï voâ cuøng khoaùng ñaït roäng môû theânh thang. Thieàn giaû ñi cuõng tö duy tu, tónh löï ñöôïc; ngoài cuõng tö duy tu, tónh löï ñöôïc; ñöùng cuõng tö duy tu, tónh löï ñöôïc vaø naèm cuõng tö duy tu, tónh löï ñöôïc. Do vaäy, moät minh sö thieàn ñaøo taïo cho thieàn sinh haäu hoïc phaùp moân tu thieàn TÓNH LÖÏ, TÖ DUY thoâng qua töù oai nghi: haønh thieàn, truï thieàn, toaï thieàn vaø caû ngoaï thieàn. Vaø noùi cho hoï bieát thieàn qua töù oai nghi aáy giaù trò an laïc, giaûi thoaùt, giaùc ngoä baèng nhau. Ñoàng thôøi giaûi thích chæ roõ tai haïi cuûa söï sai laàm bieán thieàn ñöôøng, thieàn vieän thaønh moät nhaø tröôøng… moät xí nghieäp ñaøo taïo thi ngoài.

Neáu moät thieàn sinh, moät thieàn giaû, moät thieàn sö trong neáp soáng bình nhaät cuûa mình thöôøng tö duy trong tónh löï nhaän thöùc raèng:

“… Chôn taùnh, höõu vi khoâng

Duyeân sanh coá, nhö huyeãn

Voâ vi, voâ khôûi dieät

Baát thaät, nhö khoâng hoa

Ngoân voïng, hieån chö chôn

Voïng chôn, ñoàng nhò voïng…”.

(Xuaát Thuû Laêng Nghieâm Kinh)

Vôùi yù nghóa thaäm thaâm vi dieäu traøo daâng tính chaát Toái thöôïng Ñaïi thöøa aáy, thöôøng xuyeân hoaït ñoäng ôû taâm yù thöùc cuûa moät haønh giaû naøo ñoù trong ñi, ñöùng, naèm, ngoài thì ñeàu coù giaù trò an laïc giaûi thoaùt nhö nhau.

 Lieãu Lieãu Ñöôøng, ngaøy 27/10/2011

(1-10-Taân Maõo)


Ñoái töôïng tham thieàn 11

tueä

Tueä laø hoa traùi cuûa ñònh. Ñònh laø hoa traùi cuûa giôùi. Giôùi, ñònh, tueä tam voâ laäu hoïc laø ñoái töôïng thieàn caên baûn, then choát vaø xuyeân suoát trong loä trình haønh ñaïo, chöùng ñaïo cuûa ñaïo Phaät nhö ta ñaõ bieát. ÔÛ ñaây, tìm hieåu TUEÄ vaø töông quan nhaân quaû giöõa ñònh, tueä. Ñònh laø caây, ai cuõng bieát gioáng caây ngon thì môùi sanh hoa traùi quí. Theá cho neân, ngöôøi trí troàng caây, laäp vöôøn ñaëc bieät quan taâm choïn mua gioáng quí. Hoa traùi quí, ngoït ngon, saûn phaåm thu hoaïch giaù trò cao, ngöôøi noâng phu haû heâ myõ maõn do gieo troàng gioáng loaïi caây quí vaø ñuùng luùc ñuùng thôøi.

Ñònh döùt khoaùt, ñònh phaûi sanh tueä. Tueä döùt khoaùt, tueä phaûi töø chaùnh ñònh sanh. Ñoù laø phöông höôùng hoïc ñaïo, haønh ñaïo, laø kim chæ nam cuûa Phaät truyeàn trao daïy baûo. Nhaân chaùnh ñònh sanh quaû tueä giaùc. Do tueä giaùc ñöôïc giaûi thoaùt. Do giaûi thoaùt maø giaûi thoaùt tri kieán ñöôïc sanh trong moâi tröôøng thaân taâm thanh tònh aáy. Thaønh quaû töông quan taùc ñoäng lieân hoaøn ñoù, kinh ñieån Phaät goïi laø Nguõ phaàn phaùp thaân: giôùi, ñònh, tueä, giaûi thoaùt vaø giaûi thoaùt tri kieán. Do vaäy, hieåu veà PHAÙP THAÂN, chöùng ñaéc PHAÙP THAÂN phaûi bieát raèng trong ñoù coù TUEÄ hoïc. Tueä laø hoa traùi cuoái cuøng cuûa tam voâ laäu hoïc, thöù hoa traùi ñöôïc coâ ñoäng ñaày ñuû taát caû höông vò thôm ngon cao quí ñeå thaønh töïu hoa traùi tuyeät ñænh Voâ thöôïng Boà ñeà !

Tueä cuûa tam voâ laäu hoïc laø chaùnh tri kieán, thöù tueä giaùc khoâng gioáng thöù trí tueä “theá trí bieän thoâng”. Tueä giaùc cuûa ngöôøi theá trí bieän thoâng, nhöõng nhaø khoa hoïc, nhaø coâng kyû ngheä hoïc, nhaø cô giôùi hoïc … ngöôøi ta coù theå laøm taát caû nhöõng saûn phaåm caàn duøng, gia duïng tuyeät haûo ñeå phuïc vuï cho söï soáng con ngöôøi. Ngöôøi ta coøn laøm nhöõng xe coä, taøu thuyeàn, nhöõng maùy bay chôû chuyeân du lòch, nhöõng maùy bay taøng hình ñeå phuïc vuï chieán tranh … thaäm chí ngöôøi ta laøm hoûa tieån, veä tinh vaø caû nhöõng traïm khoâng gian, ñöa con ngöôøi laøm vieäc trong khoaûng khoâng cuûa vuõ truï … Ñoù laø thaønh quaû cuûa nhöõng nhaø khoa hoïc, baùc hoïc … ñaõ phaûi ñaàu tö coâng söùc, ñaàu tö thieàn ñònh ñeå coù ra thöù trí tueä aáy. Con ngöôøi ñöôïc sanh ra, lôùn leân soáng trong theá kyû 21 naøy, khoâng ai coù theå phuû nhaän söï ñaàu tö coâng söùc cuûa con ngöôøi trong nghieân cöùu hoïc taäp ñeå coù ra thöù “theá gian thieàn” maø kinh saùch Phaät goïi laø “theá trí bieän thoâng”, nhaèm phuïc vuï cho haïnh phuùc, cho an laïc cuûa loaøi ngöôøi.

Muïc tieâu cuûa tueä vaø cuûa tueä giaùc trong tam voâ laäu hoïc hoaøn toaøn khaùc vôùi thöù trí tueä theá trí bieän thoâng, thöù trí tueä hoa traùi cuûa thieàn ñònh chaùnh tri kieán naøy coù coâng naêng boài boå, taêng tröôûng nuoâi lôùn söï giaûi thoaùt cho ngöôøi xuaát gia cuõng nhö taïi gia ñeä töû Phaät.

 Ñoái töôïng lôùn nhaát, nguyeân nhaân khoå ñau naëng neà nhaát cuûa con ngöôøi laø ngaõ töôùng, laø yù töôûng chaáp maéc baûn ngaõ. Khi con ngöôøi khôûi nieäm chaáp ngaõ thì ngay theo ñoù coù nhaân töôùng. Ngaõ töôùng, nhaân töôùng, chæ coù tueä giaùc môùi dieät tröø vaø hoaù giaûi ñöôïc.

Ñeä töû Phaät, ngöôøi trí haõy löu taâm veà trí tueä vaø tueä giaùc treân ñöôøng tu hoïc !

Lieãu Lieãu Ñöôøng, ngaøy 28/10/2011

 (02-10-Taân Maõo)


Ñoái töôïng tham thieàn 12

giaûi thoaùt vaø

giaûi thoaùt tri kieán

Giaûi thoaùt, giaûi thoaùt tri kieán laø hoa traùi cuûa tam voâ laäu hoïc. Thieàn giaû tích luõy vaø gieo troàng nhaân tam voâ laäu hoïc thì thu hoaïch quaû giaûi thoaùt, giaûi thoaùt tri kieán laø taát nhieân. Giaûi thoaùt, giaûi thoaùt tri kieán vaên töï thì hai maø thaät nghóa chæ laø moät. Thaân nguõ uaån chæ laø moät, maø giaûi thoaùt cho thaân nguõ uaån thì hai. Giaûi thoaùt nhöõng gì raøng buoäc phaàn saéc thaân goïi laø giaûi thoaùt. Giaûi thoaùt nhöõng gì phaàn phi saéc, phaàn taâm thöùc goïi laø giaûi thoaùt tri kieán.

Vaäy, giaûi thoaùt laø giaûi thoaùt nhöõng gì? Sao goïi laø giaûi thoaùt ?

Töø vua, quan, só thöù cuûa thôøi xöa, toång thoáng cuûa moät quoác gia, giaùm ñoác moät coâng ty hay nhöõng taàng lôùp coâng, noâng, thöông cuûa thôøi nay ñeán caû nhöõng vò Khaát só, Thieàn sö, nhöõng vò truï trì trong choán tu haønh… vôùi yù chí, vôùi tham voïng rieâng hay vì moät traùch nhieäm phaûi laøm cho xaõ hoäi, cho gia ñình ñeàu luoân lo aâu trieàn mieân, khoâng ñöôïc nghó ngôi thong thaû, khoâng coù töï do, töï chuû, töï taïi trong sinh hoaït haøng ngaøy… Nhöõng raøng buoäc ñoù ñeàu goïi laø khoâng giaûi thoaùt.

Taát caû nhöõng vieäc laøm, nhöõng sinh hoaït trong xaõ hoäi noùi chung, moãi con ngöôøi ai cuõng phaûi coù boån phaän ñoùng goùp, gaùnh vaùc, chia xeû, phaân coâng ñeå laøm ra taát caû nhöõng gì maø xaõ hoäi, con ngöôøi caàn.  Ñieàu ñoù phaûi ñöôïc taùn thaùn vaø toân troïng. Tuy nhieân, khaùch quan maø nhaän xeùt thì roõ raøng taát caû ngaønh ngheà, ñòa vò, uy quyeàn cao thaáp ñeàu baän roän vôùi vai troø, vôùi traùch nhieäm, vôùi phaän söï cuûa mình. Nhöng nhìn qua ñaïo nhaõn cuûa moät Thieàn giaû thì taát caû thaønh phaàn ngöôøi aáy ñeàu ôû trong voøng maø ñaïo Phaät goïi laø “trieàn phöôïc”. Trieàn phöôïc coù nghóa laø khoâng töï do, khoâng töï taïi, khoâng töï chuû thì goïi laø ngöôøi chöa giaûi thoaùt hay khoâng giaûi thoaùt !

Giaùo lyù ñaïo Phaät, laäp tröôøng vaø toân chæ cuûa ñaïo Phaät thoâng qua kinh ñieån ñöùc Phaät daïy:

“Neáu ai muoán roõ bieát

Ba ñôøi möôøi phöông Phaät

Neân quaùn taùnh phaùp giôùi

Taát caû do taâm taïo”…

Qua lôøi Phaät yù kinh ta thaáy, con ngöôøi vaø taâm con ngöôøi laø chuû nhaân oâng ñoái vôùi vuõ truï vaïn höõu. Khoâng giaûi thoaùt cuõng do con ngöôøi maø giaûi thoaùt cuõng do con ngöôøi. Tri kieán giaûi thoaùt hay tri kieán khoâng giaûi thoaùt ñeàu do con ngöôøi.

Vaäy theá naøo laø tri kieán con ngöôøi khoâng giaûi thoaùt ?

Taát caû khoå toùm löôïc trong 11 moùn khoå ñeá ñeàu coù nguyeân nhaân vaø ñeàu coù theå döùt tröø giaûi khoå ñöôïc maø khoâng bieá. Ñoù laø tri kieán chöa giaûi thoaùt.

Voâ minh phieàn naõo, nhaân cuûa khoå ñau trong taäp ñeá ñeàu coù theå hoùa giaûi döùt tröø ñöôïc maø khoâng bieát. Ñoù laø tri kieán chöa giaûi thoaùt.

Caûnh cuõng nhö taâm con ngöôøi voán roãng rang thanh tònh Nieát baøn, khoâng nhô xaáu, khoâng moät chuùt toäi loãi khoå ñau, moïi ngöôøi ai cuõng töï coù maø con ngöôøi khoâng bieát ñeå thoï duïng, ñoù laø chöa giaûi thoaùt.

Phaùp döôïc voán coù khaép cuøng, trò lieäu, hoùa giaûi bao nhieâu phieàn naõo voâ minh cuõng khoâng thieáu, ñaõ ñöôïc Phaät ñuùc keát phöông thang qua ñaïo ñeá, theá maø ít ngöôøi bieát söû duïng. Ñoù laø tri kieán chöa giaûi thoaùt.

Trôøi laø ai? Thaàn laø ai? Thaùnh laø ai? Dieâm vöông, quyû söù laø ai? Khoâng bieát, khoâng thaáy! Ñeán caû Baø chuùa xöù, Töù phuû ñoäng ñình xöa nay cuõng khoâng ai thaáy, khoâng ai bieát. Vaäy maø moät soá khoâng ít trong loaøi ngöôøi tín ngöôõng, toân thôø, cuùng baùi, laïy luïc, khaán nguyeän, khaån caàu … ñeå mong söï phuø trì giuùp ñôõ…  Ñoù laø tri kieán chöa giaûi thoaùt.

Tri kieán chöa giaûi thoaùt, nghóa laø söï hieåu bieát cuûa ai ñoù chöa thoâng, chöa ñuùng vaø chöa phuø hôïp chaân lyù, ngöôøi ñoù khoâng coù töï do veà maët tinh thaàn, khoâng coù töï taïi veà hieåu bieát, khoâng coù nheï nhaøng phoùng khoaùng veà trí naõo. Ñaïo Phaät goïi laø soáng trong voøng trieàn phöôïc. Do vaäy, ngöôøi nhaän thöùc söï thaät, ñuùng söï thaät, ñuùng chaân lyù, roài töï mình söûa ñoåi, töï mình buoâng boû, töï mình caét ñöùt nhöõng gì raøng buoäc veà phaàn thaân xaùc. Laøm ñöôïc vieäc ñoù ñaïo Phaät goïi laø ngöôøi giaûi thoaùt.

Ngöôøi nhaän thöùc söï thaät, ñuùng söï thaät, roài töï mình caét ñöùt, töï mình buoâng boû, töï mình goät röûa nhöõng gì taø kieán sai laàm ôû hieåu bieát, ôû trí naõo, ôû taâm thöùc … laøm ñöôïc vieäc ñoù ñaïo Phaät goïi laø ngöôøi giaûi thoaùt tri kieán.

Noùi toùm laïi, GIAÛI THOAÙT vaø GIAÛI THOAÙT TRI KIEÁN laø ngöôøi giaûi thoaùt troïn veïn nhöõng sai laàm cuûa thaân taâm, laø ngöôøi ñaït ñeán Nieát baøn ñöùc vaø Boà ñeà ñöùc, ngöôøi ñoù goïi laø ngöôøi ñaõ thaønh Phaät.

Do vaäy, GIÔÙI, ÑÒNH, TUEÄ, GIAÛI THOAÙT, GIAÛI THOAÙT TRI KIEÁN, kinh ñieån Phaät goïi “Nguõ Phaàn Phaùp Thaân” laø vaäy.

Lieãu Lieãu Ñöôøng, ngaøy 29/10/2011

(03-10-Taân Maõo)


Ñoái töôïng tham thieàn 13

LAÏC THIEÀN LAØ GÌ ?

Thieàn giaû, neáu chòu nghe (VAÊN), chòu tö duy (TÖ), nhaän thöùc roài sau ñoù thöïc haønh (TU). Ñoù laø ñöôøng loái tu taäp truyeàn thoáng ñöùc Phaät höôùng daãn cho ñeä töû mình hoïc, tu vaø raát nhieàu ngöôøi ñaõ thaúng ñeán ñòa vò giaûi thoaùt giaùc ngoä trong Töù quaû, Tam thöøa. THIEÀN, tu phaùp moân THIEÀN (Ñònh) trong ñaïo Phaät khoâng heà coù laïc. Goïi laø “LAÏC THIEÀN” laø ai ñoù tu nhaèm “thieàn naøo khaùc”, chaéc chaén khoâng phaûi laø phaùp moân thieàn truyeàn thoáng cuûa ñaïo Phaät, hoaëc coù theå ngöôøi ta tu leäch thieàn, leäch ñoàng nghóa vôùi laïc cuõng neân! Neáu ai ñoù tu leäch thieàn thì laïc thieàn laø caùi chaéc. Bôûi vì, tu thieàn maø leäch laïc thì coù nghóa laø tu traät, tu sai. Theá cho neân, Thieàn giaû muoán hoïc thieàn phaûi hoïc vôùi ñöùc Phaät qua kinh ñieån truyeàn thoáng cuûa Phaät, hoaëc phaûi “taàm sö phoûng ñaïo” nhö Huyeàn Giaùc Thieàn sö ngaøy xöa, taàm cho ñeán khi gaëp minh sö thieàn, ngöôøi ñaõ töøng traûi nghieân taàm yeáu chæ, ñaõ töøng daãm ñaïp ngang doïc tôùi lui treân loä trình VAÊN TÖ TU, kim chæ nam truyeàn thoáng cuûa ñaïo Phaät. Ñi theo con ñöôøng höôùng daãn, chæ ñaïo cuûa ngöôøi ñaõ thaønh coâng vaø ñeán ñích thì leäch ñöôøng laïc loái aét khoâng theå xaûy ra.

Thôøi nay coù moät thaønh phaàn ngöôøi xuaát gia maø khoâng ñuû cô duyeân hoïc Phaät thaâm saâu, ngöôøi ta cuõng ngôõ mình laø Taêng baûo nhö haøng Taêng baûo minh sö chaùnh thoáng, ngöôøi ta cuõng laäp chuøa, cuõng toân töôïng, cuõng thôø nhieàu thaàn thaùnh vôùi moät khung caûnh nhìn qua huyeàn bí, cuõng coù phaàn tòch tónh trang nghieâm, roài ngöôøi ta cuõng chieâu taäp Taêng tuïc ñeå höôùng daãn tu thieàn. Loái chieâu taäp höôùng daãn tu thieàn nhö vaäy, tu thieàn maø khoâng bieát ñoái töôïng thieàn, ngöôøi hoïc thieàn khoâng bieát mình thieàn ñeå laøm gì, ñeå tìm gì !

Noùi ñeán thieàn, aán töôïng ñaàu tieân trong naõo moïi ngöôøi, ngöôøi ta nghó ñeán ngoài. Thöïc ra, thieàn khoâng chæ coù ngoài. Trong thieàn moân coù töø kinh haønh, kinh haønh töùc laø thieàn haønh ñoù. Ngoài ba tieáng hay naêm, saùu tieáng ñeå tìm maø chöa bieát tìm gì, ñeå töôûng maø chöa bieát töôûng gì. Töø yù nieäm tìm töôûng baâng quô khoâng muïc ñích, khoâng ñoái töôïng, laâu ngaøy con ngöôøi trôû thaønh ñôø ñaãn, luù laãn, töûng töûng ngô ngô thöôøng soáng trong moät caûnh giôùi mô maøng naøo maø töï thaân hoï khoâng heà bieát. Ñoù laø keát quaû maø ngöôøi ta goïi laø LAÏC THIEÀN.

                Ngaøy30/10/2011 (4-10 Taân Maõo)

Ñoái töôïng tham thieàn 14

a di ñaø phaät

oâng laø ai ?

Nieäm danh hieäu Phaät A Di Ñaø laø phaùp moân tu Phaät khaù phoå bieán ôû Vieät Nam vaø Trung Quoác, phaùp moân tu naøy ngöôøi Vieät Nam vaø ngöôøi Trung Quoác ñoàng hieåu vaø cuøng goïi TÒNH ÑOÄ TOÂNG, goïi taét: TU TÒNH ÑOÄ. Maø tu Tònh ñoä thì ña soá ngöôøi ta chæ bieát nieäm keâu teân Phaät cho thaät nhieàu: “Nam moâ A Di Ñaø Phaät”… nieäm keâu caøng nhieàu caøng ñöôïc cho laø quí, ñeå laáy coâng lao ñoù laøm ñieàu kieän mong ñoåi laáy “vaõng sanh” sau khi cheát! Ngaøy naøo chöa cheát coøn soáng thì cöù lieân tuïc öôùc mô. Öôùc mô lieân tuïc thöôøng xuyeân ngöôøi ta cho laø caøng toát. NHAÁT TAÂM BAÁT LOAÏN laø phaûi keâu teân “A DI ÑAØ PHAÄT” lieân tuïc khoâng ngöøng nghæ, tröø khi ñuoái söùc hoaëc nguû nghæ uoáng aên. Öôùc mô mong caàu cuõng lieân luïc nhö vaäy; Ai tu ñöôïc nhö vaäy, luùc cheát quyeát ñöôïc “vaõng sanh” “Cöïc laïc”? Ñaáy laø hieåu bieát theo caùch “tu TÒNH ÑOÄ” phoå thoâng, khoâng ñaùng lyù luaän gì theâm chi nöõa.

Tuy nhieân, neáu ngöôøi trí muoán tìm hieåu “ñeä nhaát nghóa” cuûa phaùp  moân TÒNH ÑOÄ thì khaùc haún caùch tu TÒNH ÑOÄ noùi treân. Tònh ñoä ñeä nhaát nghóa, ngay khi tu phaùp moân Tònh ñoä coù Thieàn. Ngöôïc laïi ngöôøi tu THIEÀN coù TÒNH ÑOÄ ñeä nhaát nghóa. Theá cho neân ngöôøi trí thaáy bieát roõ tu THIEÀN tu TÒNH khoâng caàn ñoát kinh, ñoát saùch kyø thò laãn nhau !

A Di Ñaø Phaät, teân thaät, teân coù yù nghóa aån taøng chaân lyù: VOÂ LÖÔÏNG QUANG, VOÂ LÖÔÏNG THOÏ. Voâ Löôïng Quang, Voâ Löôïng Thoï coù nghóa laø VUÕ TRUÏ. Voâ Löôïng Quang coù nghóa khoâng gian. Voâ Löôïng Thoï coù nghóa thôøi gian, saùng toû khaép möôøi phöông, saùng voâ cöïc; hieän höõu suoát ba ñôøi, toàn taïi voâ cuøng. A Di Ñaø Phaät laø ñöùc taùnh thanh tònh trong saùng baûn nhieân cuûa “khoâng gian, thôøi gian” aáy. Nieäm chaân lyù, nhôù ñöùc taùnh thanh tònh, soáng vôùi ñaàu oùc, vôùi taâm thanh tònh baûn nhieân A Di Ñaø thì ta laø A Di Ñaø, ta ôû ñaâu, ñaát nöôùc naøo thì ôû ñoù hoùa ra TÒNH (Tònh ñoä).

Coõi Tònh ñoä laø y baùo cuûa Phaät A Di Ñaø, cuûa ngöôøi vaõng sanh Tònh ñoä, coõi ñoù cöïc kyø traùng leä, taát caû nhöõng gì trong coõi nöôùc aáy thuaàn tònh, vì thuaàn tònh vaø ñeïp ñeõ traùng leä cho neân taát caû nhöõng gì coù ôû coõi aáy ñeàu ñöôïc xem vaø quí chuoäng nhö vaøng, baïc, löu ly, pha leâ, xa cöø, xích chaâu, maõ naõo, san hoâ vaø hoå phaùch … Nhöõng ngöôøi ñöôïc ôû coõi nöôùc ñoù chæ thoï duïng nhöõng ñieàu sung söôùng, an vui, haïnh phuù, khoâng heà bò khoå. Cho neân coõi aáy coøn ñöôïc goïi laø: Cöïc laïc.

Phaät A Di Ñaø ôû ñaâu thì ôû ñaáy laø coõi Tònh ñoä, ngöôøi nieäm Phaät A Di Ñaø nhaát taâm baát loaïn ôû ñaâu thì ôû ñoù laø Cöïc laïc.

Nhôù ñeán Phaät Thích Ca. Nieát baøn laø y baùo cuûa Phaät Thích Ca vaø cuõng laø y baùo cuûa ngöôøi tu hoïc chòu laøm ñeä töû Phaät Thích Ca. Thôøi kyø Phaät Thích Ca taïi theá, ai cuõng bieát Phaät ôû xöù AÁn Ñoä. Xöù AÁn Ñoä laø moät phaàn ñaát nhoû so vôùi toaøn theå ñaát treân maët ñòa caàu, vaäy maø ñöùc Phaät ñi ñaâu, ôû ñaâu thì ôû ñoù laø Nieát baøn, kinh ñieån goïi “Nieát baøn baát ly ö ñöông xöù”. Vôùi ngöôøi ñeä töû Phaät; chòu tu theo Phaät cuõng ñöôïc thoï duïng Nieát baøn baát ly ö ñöông xöù nhö vaäy.

Ngöôøi tu Tònh ñoä, phaûi hoïc veà Phaät A Di Ñaø, raèng: Töï taùnh Di Ñaø duy taâm Tònh ñoä. Tìm Tònh ñoä trong vuõ truï bao la, neáu taâm mình khoâng tònh thì khoâng bao giôø tìm ñöôïc, töôûng töôïng coõi Tònh ñoä ôû phöông trôøi ñoâng taây naøo khaùc laïi caøng khoâng bao giôø tìm coù, bôûi kinh ñieån daïy “phaùp giôùi nhaát chaân”.

Ngöôøi tu Thieàn, phaûi hoïc veà Phaät Thích Ca, phaûi bieát “ba ñôøi möôøi phöông Phaät vaø taát caû coõi nöôùc ñeàu do taâm taïo”. Söû duïng Phaät nhaõn nhìn ñaâu Nieát baøn ôû ñaáy, söû duïng nhuïc nhaõn daøy ñaëc voâ minh nhìn ñaâu cuõng toaøn laø tam ñoà luïc ñaïo, laø coõi Ta baø. Theá cho neân Phaät daïy: “Tuøy Kyø Taâm Tònh Taéc Phaät Ñoä Tònh, Duïc Tònh Phaät Ñoä Tieân Tình Kyø Taâm” Coù nghóa taâm con ngöôøi phaûi tònh môùi coù Nieát baøn vaø Tònh ñoä. Muoán coù Tònh ñoä Nieát baøn, tröôùc heát laø phaûi tònh taâm mình.

Ngöôøi tu Thieàn toát, thoï duïng Nieát baøn hieän taïi luùc ñang tu. Ngöôøi tu Tònh ñoä toát, an truù Cöïc laïc ngay cuoäc soáng thöôøng ngaøy. Tu TÒNH cuõng nhö tu THIEÀN höùa heïn vaø ñeå daønh keát quaû sau khi cheát môùi thoï duïng, laø ñöôøng loái tu hoïc sai laàm cuûa nhöõng ngöôøi aûo töôûng, thöôøng kieán. Lôøi Phaät yù kinh aáy laø chaân lyù, laø söï thaät cho caû nhöõng ngöôøi ñeä töû Phaät tu TÒNH cuõng nhö tu THIEÀN./.

Lieãu Lieãu Ñöôøng, ngaøy 31/10/2011

(05-10-Taân Maõo)


Ñoái töôïng tham thieàn 15

tu tònh sai ?

Ñeä töû Phaät hoïc theo ñöôøng loái, öùng duïng kim chæ nam NGHE, TÖ DUY vaø ÖÙNG DUÏNG THÖÏC HAØNH (vaên, tö, tu) theo lôøi Phaät yù kinh, tìm caùi gì sai laïc laàm laãn trong phaùp moân Tònh ñoä khoâng coù. Tuøy kyø taâm tònh taéc Phaät ñoä tònh laø chaân lyù, khoâng theå tìm moät keõ hôû nhoû nhít sai laàm. Ngöôïc laïi, ngöôøi coù taâm traïng saàu muoän, öu tö traøn ñaày duïc voïng voâ minh maø troâng mong öôùc ao, maø … caàu nguyeän cho mình ñöôïc soáng caûnh Cöïc laïc ôû taän nôi ñaâu khoâng bao giôø coù, “töï taùnh Di Ñaø duy taâm Tònh ñoä” laø lôøi Phaät yù kinh vaø laø chaân lyù, hoïc tu nhö theá laø tu ñuùng chaùnh phaùp.

Ngöôøi tu Tònh ñoä chaân chính raát caàn coù minh sö. Tu Tònh ñoä vôùi nhöõng baäc thaày khoâng phaûi minh sö taát nhieân vaán ñeà sai laïc khoâng theå traùnh khoûi.

 Nhöõng taø sö khoâng phaûi minh sö ngöôøi ta coù theå höôùng daãn daïy raèng: tu Tònh ñoä ñeå nhôø, ñeå cho sau khi cheát ñöôïc vaõng sanh Cöïc laïc.

Ngöôøi ta daïy raèng: Nieäm, keâu danh hieäu Phaät 10, 15, 20 tieáng ñoàng hoà thaây cheát coù theå chuyeån töø laïnh sang noùng, töø cöùng ñoåi thaønh meàm … luùc baáy giôø goïi ñoù laø vaõng sanh.

Ngöôøi ta daïy raèng: keâu danh hieäu Phaät nhieàu, keâu lieân tuïc goïi ñoù nhaát taâm baát loaïn.

Ngöôøi ta daïy raèng: ngöôøi troïng beänh saép cheát, khoù cheát, hoäi hoïp ñoâng ngöôøi cuøng keâu danh hieäu Phaät, ngöôøi beänh khoù cheát ñöôïc cheát vaø ñöôïc vaõng sanh.

Ngöôøi ta daïy raèng: khi coù ngöôøi cheát, hoäi hoïp ñoâng ñaûo laïi, cuøng nhau keâu teân Phaät caøng nhieàu ngaøy, vong linh ngöôøi cheát chaéc chaén vaõng sanh.

Ngöôøi ta daïy raèng: neáu thaân nhaân ai ñoù qua ñôøi, boån phaän ngöôøi soáng phaûi thænh môøi hoäi hoïp laïi ñoâng ñaûo, cuøng nhau tuïng kinh A Di Ñaø, keâu danh hieäu Phaät A Di Ñaø, caàu nguyeät Phaät A Di Ñaø … tieáp daãn vong linh vaõng sanh Tònh ñoä…

Loái höôùng daãn, caùch toå chöùc tu haønh nhö theá, ngoaøi ñöôøng loái VAÊN, TÖ, TU cuûa minh sö, chaéc chaén khoâng ñem laïi keát quaû thöïc tieãn naøo. Nhöõng loái tu haønh ñoù töï trình dieãn, töï toá caùo söï sai laïc cuûa toå chöùc mình tröôùc baøng quang thieân haï, tröôùc nhaõn quang cuûa ngöôøi trí.

Tu Tònh ñoä khoâng coù gì sai laïc cuõng nhö tu Thieàn khoâng coù gì sai laïc, sai laïc do con ngöôøi laøm !a3

Ngaøy 31/10/2011 (05-10-Taân Maõo)


Ñoái töôïng tham thieàn 16

CHAÙNH TÍN

Tín laø ñöùc t

in, ñöùc tin laø taùnh voán coù cuûa nhaân loaïi, ñöùc tin khoâng daønh rieâng cho moät chuûng toäc naøo. Moãi chuûng toäc coù quyeàn toân vinh, coù quyeàn tin töôûng moät ñaáng, moät vò, moät ñöùc, moät oâng maø chuûng toäc mình tin töôûng ñeå toân thôø. Do vaäy, ôû theá kyû 21 naøy nhaân loaïi ñeà xuaát chuû nghóa töï do … trong ñoù coù töï do tín ngöôõng vaø töï do toân giaùo.

Phaät giaùo khoâng muoán ñaët mình laø toân giaùo trong nhöõng toân giaùo, cuõng khoâng ñoøi hoûi quyeàn töï do tín ngöôõng caùch naøo, nhöng ñaïo Phaät cuõng coù nieàm tin vaø ñöùc tin theo caùch nhaän thöùc chaân lyù cuûa ñaïo mình. Coù nhöõng ngöôøi phaùt taâm muoán vaøo ñaïo, muoán tu theo ñaïo Phaät, ña soá ngôõ ngaøng phaân vaân vaø muoán bieát: “Ngöôøi vaøo ñaïo sô cô tröôùc heát phaûi hoïc gì?”. Ngöôøi coù yù nghó vaø ñaët caâu hoûi aáy raát caàn thieát vaø chí lyù, nhöng neáu tieáp nhaän lôøi giaûi ñaùp caâu hoûi ñoù vôùi nhieàu ñaïo sö thì chaéc chaén seõ nhaän ñöôïc nhieàu caâu giaûi ñaùp khaùc cuûa moãi ñaïo sö höôùng daãn theo sôû kieán cuûa mình.

Ôû baøi vieát naøy, buùt giaû thöû ñeà xuaát moät yù chung cho nhöõng Phaät töû sô cô hoïc Phaät: ngöôøi sô cô hoïc Phaät tröôùc heát neân hoïc veà chöõ TÍN. Kinh Hoa Nghieâm Phaät daïy: tin laø cöûa ngoõ vaøo Nieát baøn, tin laø thuyeàn beø ñeå vöôït qua bieån phaùp. Duø vaäy, coù ñöùc tin khoâng chaùnh, tin khoâng coù chaân lyù goïi laø taø tín. Nhöõng ñöùc tin chaùnh, nhöõng ñöùc tin ñuùng chaân lyù goïi laø chaùnh tín. Ngöôøi trí hoïc Phaät haõy quan taâm caûnh giaùc veà ñöùc tin cuûa mình.

Chaùnh tín trong ñaïo Phaät goàm coù nhöõng ñöùc tin caên baûn nhö sau:

1.                       TÍN TÖÏ: Tin mình coù Phaät taùnh, tin mình coù khaû naêng thaønh Phaät, tin mình laø chuû theå coù khaû naêng nhaän thöùc vaø chuyeån hoùa moïi söï vaät hieän töôïng.

2.                       TÍN THA: Tin Phaät laø ngöôøi ñaõ hoaøn thaønh töï giaùc, giaùc tha vaø giaùc haïnh vieân maõn. Tin lôøi Phaät daïy laø chaân, thaät, laø chaân lyù. Tin lôøi Phaät daïy vaên tö tu laø chaân lyù. Tin tam voâ laäu hoïc laø chaân lyù.

3.                       TÍN NHAÂN: Muoán aên ngoït gieo haït gioáng ngoït, muoán aên chua gieo haït gioáng chua, muoán aên ñaéng gieo haït gioáng ñaéng, muoán cuoäc soáng bình an phaûi gieo nhaân thieän, muoán coù trí tueä phaûi gieo nhaân thieàn ñònh, muoán thaønh Phaät phaûi gieo nhaân Giaûi thoaùt, Giaûi thoaùt tri kieán… Tin nhaân laø chaân lyù.

4.                       TÍN QUAÛ: AÊn traùi ngoït do gieo troàng caây traùi ngoït, aên traùi ñaéng do gieo troàng daây traùi ñaéng, aên quaû chua do gieo troàng caây traùi chua, höôûng haïnh phuùc an oån trong gia ñình do tu nhaân tam quy nguõ giôùi, höôûng söï an laïc Nieát baøn, quaû A la haùn do tu nhaân thöïc haønh Töù dieäu ñeá … Tin quaû laø chaân lyù.

5.                       TÍN SÖÏ: Giaû söû ngöôøi taïo Thaäp Thieän Nghieäp khoâng ai thaáy, khoâng ai ghi cheùp, vaäy maø khoâng maát. Ngöôøi taïo Thaäp c Nghieäp cuõng khoâng ai thaáy, khoâng ai ghi cheùp maø cuõng khoâng maát.

6.                       TÍN LYÙ: Ngöôøi taïo nhaân Thaäp Thieän khoâng ai thaáy, khoâng ai ghi cheùp, khoâng ai ban taëng maø nhaát ñònh höôûng phöôùc baùo baèng Trôøi. Ngöôøi taïo nhaân Thaäp AÙc cuõng khoâng ai thaáy, khoâng ai ghi cheùp, khoâng ai trò toäi, vaäy maø chòu baùo khoå ñau cuøng cöïc ôû tam ñoà: ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sanh …

Kinh ñieån Phaät noùi: “Voâ löôïng phaùp moân tu”, coù nghóa laø phöông phaùp tu haønh trong ñaïo Phaät coù nhieàu laém. Ngöôøi tu phaùp moân naøo cuõng laø ngöôøi vaøo cöûa, ngöôøi ñi vaøo con ñöôøng thaønh Phaät ñöôïc. Tuy nhieân, neáu khoâng coù thieän höõu tri thöùc, khoâng gaëp ñöôïc minh sö chæ giaùo höôùng daãn tu haønh, lôõ maø loït vaøo taø tín bôûi taø sö thì taát caû ñöùc tin trôû thaønh meâ tín.

  

Lieãu Lieãu Ñöôøng

Ngaøy 31/10/2011

(5-10-Taân Maõo)


Ñoái töôïng tham thieàn 17

gì laø meâ tín ?

Meâ tín laø tin töø yù nghó meâ muoäi sai laàm khoâng hôïp leõ thaät, noùi hay laøm theo ñöùc tin sai laàm meâ muoäi aáy khoâng ñem laïi cho ai chuùt keát quaû toát laønh naøo theo yù muoán! Bôûi vì ñöùc tin khoâng phuø hôïp leõ thaät, khoâng coù chaân lyù.

Tuy nhieân, cuõng khoù maø noùi ra moät tieâu chuaån chung cho taát caû moïi ngöôøi trong thieân haï. Taäp quaùn daân toäc chuûng taùnh khaùc nhau, caên cô trình ñoä nhaän thöùc khaùc nhau töøng moãi con ngöôøi. Cho neân vaán ñeà chaùnh tín, meâ tín chæ coù theå noùi trong phaïm vi toân giaùo ñaïo ñöùc cuûa mình tin töôûng toân troïng maø thoâi. Theá môùi khoûi mích caùi loøng.

Ñeà taøi MEÂ TÍN trong taäp saùch nhoû: NHÖÕNG CHIEÁC LAÙ TRONG TAY naøy, buùt giaû ñeà caäp MEÂ TÍN trong noäi boä Phaät giaùo Vieät Nam thoâi, nhöng chöa noùi ra maø ñaõ bieát tröôùc moät caùch chaéc chaén raèng: coù khoâng ít thieän höõu ñoàng nghieäp ñaõ “mích caùi loøng roài”!

Thí duï, veà maët nghi leã caàu nguyeän theá giôùi hoøa bình. Caàu an cho gia chuû hay gia ñình gia chuû tai qua naïn khoûi. Caàu sieâu cho nhöõng vong linh toäi loãi sôùm ñöôïc sieâu sanh mieàn Cöïc laïc. Mai taùng ngöôøi cheát luùc khoâng giôø. Linh ñình gioã chaïp cuùng thaát cuùng tuaàn, ñoát vaøng maõ giaáy tieàn hoã trôï kinh teá cho vong linh … Cuùng sao giaûi haïn ñeå ñöôïc bình an maïnh gioûi ñaàu naêm ñeán cuoái naêm. Coù beänh khoâng caàn uoáng thuoác chæ caàn khaán nguyeän thaàn linh cöùu giuùp. Cuùng caùc ñaûng coâ hoàn caàu mong mua may baùn ñaéc. Van xin oâng baø khuaát maët khuaát maøy phuø hoä ñi ñöùng taøu xe lui tôùi bình an …, ñaïi loaïi nhöõng hình thöùc vaø nghi leã cuùng kính, caàu nguyeän, van xin, khaán vaùi … nhö vaäy, vôùi nhaõn quang cuûa ngöôøi ñeä töû Phaät, cuûa nhöõng baäc minh sö chaân chaùnh, xem ñoù thuoäc veà vieäc laøm meâ tín vaø neáu ai tin töôûng nhöõng vieäc laøm aáy ñeàu goïi laø thaønh phaàn meâ tín.

Ñöùc Phaät Thích Ca Maâu Ni xöa kia, töø luùc ôû vöông cung, ñeán khi xuaát gia taàm ñaïo, roài ñaéc ñaïo, roài giaùo hoùa ñoä ngöôøi, raøy ñoù mai ñaây treân döôùi 50 naêm, trong kinh ñieån giaùo lyù cuûa ñöùc Phaät ñeå laïi khoâng heà coù nghe ñöùc Phaät thieát leã laäp ñaøn “cuùng kính leã baùi, caàu an caàu sieâu, khai quang ñieåm nhaõn, ñeà phang khai xaù, an vò thaùnh töôïng” v.v… vaø v.v…, coøn nhieàu vaø nhieàu laém khoâng tieän noùi heát.

Ñeä töû Phaät neân nhôù, ñöùc Phaät laø con ngöôøi, yù nghó lôøi noùi vieäc laøm cuûa ñöùc Phaät nhaèm phuïc vuï lôïi ích cho con ngöôøi moät caùch thieát thöïc, yù nghó lôøi noùi vieäc laøm naøo khoâng ñem laïi keát quaû thieát thöïc giuùp ích cho con ngöôøi trong cuoäc soáng, ñöùc Phaät khoâng heà laøm, do vaäy NOÙI ñeå chæ baøy, ñeå höôùng daãn cho ngöôøi ñeä töû NGHE (vaên) roài SUY NGHÓ (tö) nhaän thöùc, sau khi suy nghó nhaän thöùc bieát roõ raèng lôøi daïy cuûa Phaät qua suy nghó cuûa mình laø leõ thaät, ngöôøi ñeä töû Phaät khi xaùc ñònh leõ thaät roài môùi öùng duïng ra vieäc laøm HAØNH ÑOÄNG (tu).

Theo ñaïo Phaät, lôøi daïy cuûa baát cöù ai tin, nghe laøm theo maø khoâng ñem laïi keát quaû an vui haïnh phuùc cho con ngöôøi, goïi laø meâ tín …

Laáy ñaát seùt laøm baùnh hy voïng coù baùnh ngon ñeå aên, laáy caùt naáu hy voïng thaønh côm thôm deûo … laø nhöõng ñieàu khoâng bao giôø coù. Ngöôøi hoïc ñaïo maø meâ tín hoang ñöôøng, keát quaû cuõng y nhö vaäy, cuoái cuøng chæ laø: “Taân khoå ñaùo ñaàu hoaøn taân khoå, boân ba nhaát kieáp uoång boân ba”… !

Lieãu Lieãu Ñöôøng,

Ngaøy 01/11/2011 (06-10-Taân Maõo)


Ñoái töôïng tham thieàn 18

THAN VAØNG VOÙ RAÉC

TRO TIEÀN GIAÁY BAY

“Than vaøng voù raéc, tro tieàn giaáy bay”, caâu thô aáy cuûa ñaïi thi haøo Nguyeãn Du trong truyeän Thuùy Kieàu döôøng nhö coù yù baùo caùo roäng raõi vôùi taát caû nhöõng ai coù ñöùc tin veà söï thôø cuùng “ñaïo OÂng baø”, “ñaïo Khoång”, “ñaïo Laõo”…  vaø keå caû nhöõng ngöôøi ñeä töû Phaät  raèng: meâ tín dò ñoan lyù lòch trích ngang cuûa noù, thì noù ñaõ coù ngoùt 500 naêm tröôùc ñaây, töø naêm Gia Tónh trieàu Minh ôû Trung Quoác. Hoài ñoù naøng Thuyù Kieàu ñi chôi xuaân ñaõ töøng thaáy vaø gaëp caûnh:

        “Gaàn xa noâ nöùc yeán anh,

Chò em saém söûa boä haønh chôi xuaân.

        Daäp dìu taøi töû giai nhaân,

Ngöïa xe nhö nöôùc, aùo quaàn nhö nen.

        Ngoån ngang goø ñoáng keùo leân,

Than vaøng voù raéc, tro tieàn giaáy bay.

        Taø taø boùng ngaõ veà taây,

Chò em thô thaån dang tay ra veà…”

Ñoïc caâu thô coù yù toá caùo ñoù cuûa ñaïi thi haøo Nguyeãn Du raèng: teä haïi meâ tín dò ñoan ñaõ coù sít soaùt 500 naêm tröôùc sau gì ñoù khoâng ai bieát chaéc, maø coøn 5, 3 ngaøn naêm tröôùc kia nöõa cuõng neân, maø cuõng khoâng ai bieát chaéc. Noùi ñieàu naøy toâi muoán nhaéc vôùi Phaät töû gaàn xa, vôùi Taêng Ni treû gaàn xa, vôùi chö thieän höõu tri thöùc cuûa toâi gaàn xa, trong cuoäc hoïc ñaïo haønh ñaïo tu Phaät cuûa mình lôõ maø bò rôi vaøo thaønh phaàn ngöôøi thích cuùng kính, laïy luïc, khaán caàu maø phaûi bò ñoát giaáy tieàn vaøng baïc, vaøng voù, vaøng thoi, ñaàu phöôùn xaù haïc, aùo quaàn, giaøy deùp, nhaø cöûa, kho laàu, xe coä … cuõng ñöøng voäi töï aùi, töï ti. Bôûi vì, loãi khoâng phaûi ôû chuùng ta ñaâu! Truy nguyeân ra ai cuõng thaáy roõ do ngöôøi Trung Quoác ñaøo taïo. Cöù theo lyù lòch trích ngang nhö ñaõ noùi treân thì keå töø naêm Gia Tónh trieàu Minh ñaõ coù vaø ñaïi thi haøo Nguyeãn Du ñaõ chöùng kieán qua thi phaåm baát huû cuûa mình.

Taø kieán, meâ tín laø thöù virus ñoäc haïi trong xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Rieâng trong ñaïo Phaät cuûa chuùng ta, nhöõng ngöôøi ñeä töû Phaät chaân chính taïi gia cuõng nhö xuaát gia phaûi hoïc taäp nhieàu, phaùt huy vaên tö tu tam hueä hoïc moät caùch tích cöïc ñeå ñoái phoù, ñeå ñieàu chænh tö töôûng sai laàm aáy vaø boài döôõng phaùt huy trí tueä ñaït ñeán ñænh cao môùi hoaù giaûi tieâu tröø ñöôïc chuùng. Toâi xin noùi nhoû vôùi caùc ñoàng nghieäp cuûa toâi: Caùc baïn ôi! Nhieäm vuï vai troø “chaán höng Phaät phaùp”, “Tuïc dieäm truyeàn ñaêng” cuûa haøng tu só chuùng ta coøn naëng neà laém caùc baïn aï. Bôûi vì, nhö chuùng ta ñaõ bieát heã chaùnh coù thì taø coù, toát coù thì xaáu coù, trí coù thì ngu coù, toái coù thì saùng coù, ngaøy coù thì ñeâm coù, cho ñeán khi naøo heã chaùnh tín coøn thì meâ tín coøn. Theá cho neân, tröôùc ñaây nhaân daân Vieät Nam voán khoâng ham gì chieán tranh, vaäy maø ñeán luùc ñeán thôøi toaøn daân phaûi tröôøng kyø khaùng chieán môùi ñaùnh ñuoåi thöïc daân xaâm löôïc ñaáy baïn.

TÆNH MEÂ laø chuyeän muoân ñôøi …!

Lieãu Lieãu Ñöôøng,

Ngaøy 01/11/2011 (06-10-Taân Maõo)


Ñoái töôïng tham thieàn 19

HAÕY CHOÏN … ÑI ?

Cuøng thieän höõu tri thöùc, Taêng tuïc gaàn xa thaân meán, vieát baøi naøy toâi muoán gôûi nhöõng lôøi taâm söï cuûa toâi ñeán caùc baïn raèng, nhöõng ngöôøi coù khaû naêng töï tu, töï ñoä coøn coù khaû naêng xieån döông chaùnh phaùp, truyeàn trì maïng maïch Phaät phaùp lôïi ích chuùng sanh, vai troø traùch nhieäm vieäc laøm cuûa chuùng ta coøn naëng neà laém. Nhöõng ngöôøi ñeä töû Phaät taïi gia tín moä ñaïo Phaät, ham tu hieáu ñaïo, tìm choïn cho gaëp ñöôïc minh sö thoï hoïc cuõng laø moät öôùc mô, moät nguyeän voïng khoâng deã daøng gì. Söï thaät laø vaäy nhöng haøng tu só coù khaû naêng hoaù ñaïo khoâng ñöôïc bi quan, haøng Phaät töû thuaàn thaønh coù khaû naêng hoïc ñaïo cuõng khoâng ñöôïc bi quan. Daãu ñeâm thaùng möôøi muøa ñoâng coù daøi nhöng maët trôøi muøa ñoâng vaãn coøn ñoù, roài moïi ngöôøi seõ ñöôïc sinh hoaït trong nhöõng ngaøy haï ñeán coù sao ñaâu…!

Nhö toâi ñaõ thöa cuøng caùc baïn thieän höõu tri thöùc cuûa toâi, toâi cuõng ñaõ noùi nhieàu vôùi nhöõng Phaät töû ñaõ nghe toâi gaàn xa thaân meán raèng: chuùng ta höõu duyeân ñöôïc nghe yù Phaät lôøi kinh chaùnh thoáng “Vaên tö tu”, chuùng ta ñöôïc tieáp nhaän kim chæ nam “Giôùi ñònh tueä” ñöùc Phaät ñaõ truyeàn trao. Caùc baäc tieàn boái long töôïng coå kim ñaõ nhaän thöùc ra raèng: Nhö Lai Theá Toân xöa kia vaãn tuyø thuaän chaân lyù “tam naêng, tam baát naêng” ñaõ an baøi trong töï nhieân … trong vuõ truï …

Vaán ñeà CHAÙNH TÍN, MEÂ TÍN        ; vaán ñeà TAØ … CHAÙNH …noùi chung, noù coøn toàn taïi vaø hieän höõu song song nhö aâm döông, nhaät nguyeät cuûa haønh tinh chuùng ta ñang soáng. Gôïi theâm hay gôïi laïi vaán ñeà “chaùnh, meâ”, “taø, chaùnh” döôøng nhö ñoù chæ laø “noùi dai, noùi daøi, noùi dôû vaø bieát ñaâu ñoù chaúng laø noùi daïi doät cuõng neân!”. Neáu ai ñoù nghó nhö theá toâi cho raèng cuõng coù ñuùng, toâi ñaønh cam nhaän heát! Tuy nhieân, toâi muoán gôûi ñeán caùc baïn lôøi nhaéc nhôû chaân tình: HAÕY CHOÏN … ÑI.

Ngöôøi xöa noùi: “Só, noâng, coâng, thöông… tinh chuyeân nhaát ngheä thaønh gia” vaø “nhaát ngheä tinh, nhaát thaân vinh”. Nhöõng lôøi coå vuõ ñoäng vieân aáy, theá kyû hai möôi moát naøy, cuõng chöa ai cho laø laïc haäu maø nhöõng nhaø vaên minh khoa hoïc thôøi ñaïi döôøng nhö ngaàm khai thaùc vaø khuyeán khích ñoäng vieân loaøi ngöôøi caùch laøm aên theo phöông thöùc “phaân coâng lao ñoäng”. Khaùch quan maø nhaän xeùt nguoàn kinh teá Vieät Nam ta ñang ôû trong xu theá chuyeån bieán leân moät taàm cao … Ñoù laø keát quaû vaø chæ môùi chaäp chöõng thay ñoåi caùch laøm theo ñöôøng höôùng phaân coâng lao ñoäng thoâi, maø ñaõ ñöôïc vaäy.

Mình ñaõ coù chuûng töû Phaät, tin Phaät thì neân hoïc tu theo kinh ñieån Phaät, theo con ñöôøng Baùt chaùnh cuûa Phaät, ñöøng ñi con ñöôøng naøo khaùc. Ñoù laø tinh thaàn tinh chuyeân “nhaát ngheä thaønh gia” vaø cuõng laø “nhaát ngheä tinh, nhaát thaân vinh” ñoù. Haøng nguõ Taêng Ni tröôûng töû Phaät, thieän nam, tín nöõ laø tín ñoà, laø Phaät töû chuùng ta thöû öùng duïng caùch tu haønh theo tinh thaàn phaân coâng lao ñoäng aáy, vöøa laø phuø hôïp vôùi chaân tinh thaàn cuûa ñaïo Phaät, vöøa laø phuø hôïp vôùi taàm côõ vaên minh khoa hoïc hieän ñaïi cuûa loaøi ngöôøi. Haøng nguõ Taêng Ni, Phaät töû chuùng ta thaønh thaät soi roïi taâm mình khaùch quan maø nhaän thöùc, chuùng ta lôõ leäch loái ñi quaù xa… quaù nhieàu… Chuùng ta ñaõ traø troän trong ngaønh ngheà van laïy, cuùng baùi, khaán nguyeän, caàu xin… Chuùng ta ñaõ laên loác trong ma chay: nhaäp maïch, taång lieäm, ngaøy xaáu, ngaøy toát, giôø kieát, giôø hung, cuùng vong, cuùng linh, phaùt haønh, an taùng, cho tôùi môû cöûa maû, giaûi ñaäu, keùo gaø … roài coøn coù nhöõng phaùp löõ saùng taùc moät yù töù kì laï: ñeå traùnh tai öông… cheát choùc cho nhöõng ngöôøi tuoåi Tyù, Thaày ra leänh thí chuû choân caát thaân nhaân vaøo luùc “khoâng giôø” (0h), roõ laø söï hieåu bieát coå kim môùi xuaát hieän… Chuùng ta ñaõ say söa phaùt huy naêng löïc linh thieâng maàu nhieäm cuûa mình, chuùng ta ñaõ chuù nguyeän ít thaønh nhieàu, nhieàu thaønh ít, nhoû thaønh lôùn, lôùn thaønh nhoû, giaû thaønh thieät, thieät thaønh giaû, cao thaønh thaáp, thaáp thaønh cao… qua nhöõng nghi leã khai ñaàu phöôùn, xaù haïc, khai quang ñieåm nhaõn thaàn thaùnh vaø keå caû ñieåm nhaõn khai quang Phaät. Chuùng ta ñoát vaøng maû, ñoát hình nhaân theá maïng… Laøm nhöõng vieäc laøm aáy roõ laø chuùng ta queân chuùng ta laø ai, chuùng ta hoïc tu theo ai, theo ñaïo gì? Döôøng nhö chuùng ta queân heát raùo, maø chuùng ta “quay veà nöông töïa” quaù chí thaønh vôùi Thoï Mai gia leã cuûa taùc giaû Hoà Só Taân hieäu Thoï Mai vaø Chu Coâng gia leã thôøi xöa cuûa Trung Quoác.

THOÏ MAI GIA LEÃ laø moät quyeån saùch vieát veà gia leã thôøi xöa Vieät Nam, cuûa tieán só Hoà Só Taân (1690-1760) laøm quan Haøn laâm Thò cheá trieàu Baûo Thaùi, trong ñoù coù sao cheùp trích luïc ít nhieàu kieåu naøo ñoù cuûa Chu Coâng gia leã thôøi nhaø Chu Trung Quoác nhö ñaõ noùi treân. Taát caû nhöõng taäp tuïc choïn ngaøy, noùi noâm na laø taäp tuïc coi ngaøy: coi ngaøy ma chay, coi ngaøy ñaùm cöôùi, ñaùm hoûi, naïp leã vaán danh, coi ngaøy xaây nhaø cöûa, xaây ñeàn chuøa, coi ngaøy troàng caây caét toùc, coi ngaøy caét aùo laøm chuoàng gaø… ñeàu phaùt xuaát töø Thoï Mai gia leã vaø Chu Coâng gia leã xa xöa.

Hieåu laø hieåu vaäy nhöng Thoï Mai, keå caû Chu Coâng laø nhöõng taùc nhaân ñeà xuaát Gia leã. Nhöng suy cho cuøng, hoï cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi coá tình ñaàu ñoäc nhöõng ñieàu teä haïi voâ ích cho ai. Bôûi vì, chaáp nhaän hay khoâng chaáp nhaän, tin hay khoâng tin, khoâng ai söû duïng uy quyeàn baét buoäc chaáp haønh trieät ñeå baèng caùch raäp kieåu y khuoân. Nhöõng ngöôøi ñeä töû Phaät chaân chaùnh, hoïc theo con ñöôøng vaên tö tu cuûa ñöùc Phaät thì ñaõ coù sao ñaâu !  

Lieãu Lieãu Ñöôøng,

Ngaøy 02/11/2011 (07-10-Taân Maõo)

Ñoái töôïng tham thieàn 20

gì laø tam naêng ?

tam baát naêng cuûa phaät ?

GÌ LAØ TAM NAÊNG, TAM BAÁT NAÊNG CUÛA PHAÄT? Vieát ñeà taøi naøy loøng toâi höôùng veà nhöõng ngöôøi thieän höõu tri thöùc ñoàng nghieäp Khaát só cuûa toâi, cuøng moät luùc toâi nhôù ñeán hình aûnh bao nhieâu Phaät töû nam nöõ gaàn xa luõ löôït ñeán chuøa daâng höông, … leã Phaät. Nhôù hình aûnh aáy toâi thaáy noù ñeïp vaø ñaàm aám ñaïo tình thanh thoaùt laøm sao! Moät thoaùng an laønh sung söôùng troâi qua, toâi chôït nhôù trong soá Phaät töû thuaàn thaønh luõ löôït ñeán chuøa, tay böng, tay xaùch höông hoa traø quaû vôùi taám loøng toân quí Tam baûo saâu saéc taän ñaùy loøng. Vieäc ñoù khieán cho toâi nhôù ñeán vai troø boån phaän vaø traùch nhieäm cuûa haøng tröôûng töû Phaät töû tu só chuùng ta! Vieát nhöõng doøng naøy cuõng laø vieát cho toâi, vaø vôùi chaân tình tha thieát toâi muoán gôûi ñeán vaø nhaéc nhôõ nhöõng thieän höõu tri thöùc ñoàng nghieäp vôùi toâi raèng: TAM NAÊNG, TAM BAÁT NAÊNG CUÛA PHAÄT laø söï thaät, chuùng ta phaûi giaùo hoùa theá naøo? “Thuyeát phaùp” theá naøo laøm cho haøng Taêng Ni treû vaø nhaát laø haøng Phaät töû nam nöõ taïi gia hieåu veà Phaät veà ñöùc Boån sö cuûa chuùng ta kyû caøng hôn. Raèng: Ñöùc Phaät cuûa chuùng ta, Boån sö cuûa chuùng ta voán laø moät con ngöôøi vaø thaät söï laø moät con ngöôøi coù lòch söû, coù lyù lòch ñöôøng hoaøng ôû xöù AÁn Ñoä tröôùc ñaây. Toâi tha thieát nhaéc caùc baïn, chuùng ta truyeàn ñaït, thuyeát minh, dieãn giaûi cho haøng Phaät töû gaàn xa cuûa chuùng ta hieåu kyû raèng: Ñöùc Töø phuï Thích Ca Maâu Ni cuûa chuùng ta khoâng phaûi laø moät ÑÖÙC, moät ÑAÁNG … nhö nhöõng ñaáng sieâu nhaân, sieâu nhieân khaùc maø soá ñoâng nhaân loaïi ñaõ ñaët troïn nieàm tin töôûng toân thôø. Chuùng ta truyeàn ñaït cho hoï bieát ñöùc Phaät cuûa chuùng ta giaûn dò bình daân trieät ñeå, coù leõ phaùt xuaát ôû loøng töø bi.

Qua töø nhaõn quang cuûa Phaät, Phaät vaø moïi ngöôøi khoâng heà coù khoaûng caùch, Phaät vaø moïi giai caáp trong xaõ hoäi cuûa loaøi ngöôøi cuõng khoâng heà coù khoaûng caùch. Chuùng ta bieát Phaät laø hoaøng töû xuaát gia, ñaõ töøng aên ngon maëc ñeïp ôû sang nguû kyõ … Vaäy maø nhöõng ngöôøi ngoaïi caáp haï tieän ngheøo heøn nhaát xöù AÁn Ñoä thôøi baáy giôø aên ôû nhö theá naøo Phaät cuõng hoøa ñoàng nhö theá aáy. Hoï nguû nghó nhö theá naøo Phaät cuõng nguû nghó nhö theá aáy… thaäm chí laïi coøn ñôn giaûn hôn nhieàu. Caên cöù taám loøng aáy, haønh ñoäng aáy cuûa ñöùc Phaät, chuùng ta thaáy roõ ñöùc Phaät ñaâu coøn caàn gì nöõa …! Theá cho neân, nhöõng ngoân töø danh xöng traân troïng vaø toân quyù nhö ÑÖÙC, ÑAÁNG … nghe ra ñöùc Phaät chaúng coù chuùt naøo thích yù vui loøng … hôn !

Giaùo lyù vaø kinh ñieån ñaïo Phaät khoâng heà khoa tröông giaù trò töï toân ñöùc Boån sö mình, maø kinh ñieån Phaät chæ vaø noùi roõ raèng Phaät Thích Ca coøn coù: TAM NAÊNG, TAM BAÁT NAÊNG. Theá cho neân ñöôøng loái tu haønh Phaät daïy haõy TUØY THUAÄN PHAÙP TAÙNH, XÖÙNG TAÙNH KHÔÛI TU, coù nghóa laø ñöôøng loái hoïc ñaïo, haønh ñaïo vaø chöùng ñaïo trong ñaïo Phaät chæ laø ngöôøi bieát “tuøy thuaän phaùp taùnh, xöùng taùnh khôûi tu”. Vì vaäy, duø ngöôøi ta goïi Phaät laø Nhö Lai, Theá Toân, Phaät khoâng vöôït ngoaøi voøng chaân lyù aáy, ñöùc Phaät laøm ñöôïc ba ñieàu vaø ba ñieàu khoâng laøm ñöôïc:

1.     Ñoái vôùi hieän töôïng vaïn phaùp duø coù maø Phaät khoâng töông quan dính maéc bôûi loøng tham. Theá cho neân Phaät nhìn vaïn phaùp nhö chaúng coù gì.

2.     Chöa caàn ai hoûi, Phaät ñaõ bieát caên taùnh vaø baûn chaát cuûa söï vaät hieän töôïng.

3.     Phaät coù theå giaùo hoùa vaø cöùu hoä chuùng sanh bao nhieâu cuõng ñöôïc neáu chuùng sanh caàn

Ñoù laø ba ñieàu Phaät laøm ñöôïc, coøn ba ñieàu Phaät khoâng laøm ñöôïc:

1.     Döùt tröø ñònh nghieäp cho con ngöôøi cuõng nhö cho mình töùc thôøi khoâng ñöôïc.

2.     Ngöôøi voâ duyeân Phaät khoâng cöùu giuùp ñöôïc

3.     Theá giôùi cuûa con ngöôøi sinh hoaït soáng coøn, Phaät khoâng laøm  noù saïch seõ hay hoaïi dieät, tieâu ma, bieán maát ñöôïc.

1. 能空一切相成萬法之智

而不能即滅定業

2. 能知群生性窮億劫生死事

而不能化導無緣

3. 能度無量無數眾生

而不能度盡眾生界

Vaäy theá naøo laø tuøy thuaän phaùp taùnh?

Thí duï, treân ñöôøng ñi khaát thöïc gaëp côn gioù baõo, möa to aäp ñeán ñöùc Phaät vaãn tìm nôi truù aån ñeå khoûi bò hoïa haïi … Ñeâm ñeán taïm nguû nghó ôû meù röøng beân suoái tìm choã khoâng raén ñoäc, thuù döõ … ñeå traùnh khoûi tai öông … Khoâng gaàn guõi laân la vôùi nhöõng ngöôøi aên taïp, uoáng baïo say söa maát trí ñeå traùnh haäu quaû … Troïng ñaïi hôn heát laø baûn ngaõ töï thaân cuûa mình vaø nhaân loaïi. Moïi ngöôøi sanh ra ai roài cuõng coù gia,ø coù beänh vaø cheát thì ñöùc Phaät cuõng ñaõ coù sanh ra, cuõng giaø, cuõng beänh roài cuõng cheát. Theá thì haøng Phaät töû, Taêng tuïc ñeä töû Phaät chuùng ta ñöøng hy voïng ñöùc Phaät cöùu giuùp cho ai ñoù baèng söï traân troïng, toân quyù, xem ñöùc Phaät nhö moät ÑÖÙC moät ÑAÁNG thaàn linh tuyø tình caûm khaán nguyeän chaân thaønh maø thi aân ban phöôùc.

Coù theå noùi ngöôøi ñeä töû thuaàn thaønh vaø thaân thöông cuûa Phaät laø ngöôøi bieát öùng duïng lôøi daïy Phaät daïy: TUØY THUAÄN PHAÙP TAÙNH, XÖÙNG TAÙNH KHÔÛI TU.

Lieãu Lieãu Ñöôøng,

Ngaøy 03/11/2011 (08-10-Taân Maõo)


Ñoái töôïng tham thieàn 21

gì lAØ XÖÙNG TAÙNH KHÔÛI TU ?

XÖÙNG TAÙNH KHÔÛI TU vaø TUØY THUAÄN PHAÙP TAÙNH laø caùch nhìn hai maët cuûa moät vaán ñeà. Nhö ta ñaõ bieát, söï vaät hieän töôïng trong vuõ truï luoân luoân chuyeån bieán khoâng ngöøng moïi maët: thôøi tieát thì coù xuaân haï thu ñoâng, naêm thaùng ngaøy giôø thì coù tyù söûu daàn meïo thìn tî…, thay ñoåi chung chung thì coù vinh hö tieâu tröôûng, thay ñoåi cuûa loaøi ñoäng vaät, cao caáp laø con ngöôøi thì sanh giaø beänh cheát, thay ñoåi cuûa vaät chaát voâ tình thì coù sanh truï dò dieät, thay ñoåi cuûa vuõ truï thì coù thaønh truï hoaïi khoâng. Nhöõng söï thay ñoåi aáy laø taát yeáu taát nhieân, ngöôøi ta goïi noù laø luaät, cuõng goïi laø quy luaät. Quy luaät laø caùi maø ngöôøi ta khoâng thay ñoåi ñöôïc, khoâng coù caùch laøm ñaûo ngöôïc chuùng. Nhöõng söï chuyeån bieán ñoåi thay khoâng coù caùch gì thay ñoåi aáy, ñöùc Phaät goïi ñoù laø voâ thöôøng. Noù bieåu hieän söï baát oån bao truøm caû söï vaät höõu tình, voâ tình vaø cho taát caû hieän töôïng vaïn phaùp. Ñaïo Phaät goïi voâ thöôøng laø moät chaân lyù. Laø ngöôøi trí thöùc, trình ñoä hieåu bieát roäng saâu, ngöôøi ta bình thaûn an laønh khoâng bao giôø coù khôûi yù duïng taâm cöôõng laïi vôùi chaân lyù voâ thöôøng. Ñöùc Phaät Thích Ca Maâu Ni laø ngöôøi giaùc ngoä chaân lyù ñeán ñænh cao voâ thöôïng, thaønh coâng trong cuoäc soáng, thanh thaûn, bình an, du hí thaàn thoâng töï taïi trong caûnh Nieát baøn, ñoù laø keát quaû cuûa tinh thaàn tuøy thuaän chaân lyù maø neân.

Taùnh cuûa vaïn phaùp truy nguyeân cuøng toät, vaïn phaùp voán khoâng coù taùnh gì, vaïn phaùp khoâng coù taùnh taïo vui cuõng nhö khoâng coù taùnh taïo khoå cho con ngöôøi. Taùnh cuûa vaïn phaùp nhìn baèng tueä nhaõn, vaïn phaùp chæ coù moät taùnh laø taùnh THANH TÒNH BAÛN NHIEÂN. Taùnh thanh tònh baûn nhieân aáy nhìn baèng Phaùp nhaõn goïi ñoù laø Phaùp taùnh, nhìn baèng Phaät nhaõn thì taùnh thanh tònh baûn nhieân aáy laø Phaät taùnh. Tu taäp giôùi ñònh tueä, con ngöôøi seõ thaønh töïu Giaûi thoaùt vaø Giaûi thoaùt tri kieán. Söû duïng thaønh quaû Giaûi thoaùt, Giaûi thoaùt tri kieán con ngöôøi töï trôû veà vôùi Phaùp taùnh vaø Phaät taùnh voán coù cuûa mình. Goïi laø thaønh Phaät, ñöôïc quaû Voâ thöôïng Boà ñeà laø ngöôøi thöïc haønh, ñieàu chænh loái soáng, tu söûa thaân khaåu yù ngang baèng vôùi ñöùc taùnh thanh tònh voán coù cuûa con ngöôøi mình.

Xöùng coù nghóa laø caân, laøm cho ngang baèng. XÖÙNG TAÙNH KHÔÛI TU nghe qua ai cuõng töôûng laø tu döõ laém, haønh döõ laém, phaûi trì chuù naøy, phaûi tuïng kinh kia, phaûi laàn moãi ngaøy maáy traêm maáy ngaøn traøng haït, phaûi aên chay tröôøng cho thaät khaéc khoå, phaûi ngoài söûng sôø tröôùc ñieän Phaät ngaøy maáy tieáng ñoàng hoà, phaûi leã baùi tö ù… phöông … , luïc … phöông … Söï thaät, ñöùc Phaät daïy khoâng caàn laøm vieäc ñoù, ñöùc Phaät chæ daïy cho ñeä töû mình haõy nghe, suy nghó vaø öùng duïng ñieàu chænh tam nghieäp mình cho ngang baèng vôùi TÖÏ TAÙNH THANH TÒNH voán coù cuûa mình maø khoâng caàn laøm gì theâm nöõa. YÙ nghóa maø Phaät daïy TU VOÂ TU TU, HAØNH VOÂ HAØNH HAÏNH, CHÖÙNG VOÂ CHÖÙNG CHÖÙNG phaùt xuaát töø nguoàn giaùo lyù TUØY THUAÄN PHAÙP TAÙNH, XÖÙNG TAÙNH KHÔÛI TU …!

Lieãu Lieãu Ñöôøng,

Ngaøy 03/11/2011 (08-10-Taân Maõo)

Ñoái töôïng tham thieàn 22

… SANH TÖÛ BAÁT TÖÔNG CAN ?

SANH TÖÛ BAÁT TÖÔNG CAN, baïn thaéc maéc muoán tìm ra yù nghóa cuûa tö töôûng laï kyø vaø coù phaàn taùo baïo aáy. Baïn muoán ñaët vaán ñeà: ngöôøi ñeå laïi caâu aáy ôû CHÖÙNG ÑAÏO CA, Huyeàn Giaùc Thieàn sö noùi thaät hay noùi chôi?

Raèng cuõng thaät, cuõng chôi. Taïi sao? Bôûi vì vôùi ai ñoù thì thaät vì laø chuyeän coù thieät, ñaõ coù ngöôøi ñaõ ñöôïc, ñang ñöôïc vaø seõ ñöôïc nhö baïn nhö toâi chaúng haïn vì chuùng ta cuøng laø ñeä töû Phaät maø !

SANH TÖÛ ví nhö caùi guùt cuûa sôïi daây voán suoân seû bò thaét thaønh guùt. Vôùi treû con thì guùt laø thaät, sôïi daây khoâng coøn trôn tru suoân seû, khoâng coøn duøng ñöôïc nöõa, boû ñi noù buoàn … laém! Vôùi ngöôøi lôùn, trí tueä coù thöøa, nhìn sôïi daây khoâng suoân thaúng bieát ngay noù bò thaét guùt. Guùt do thaét, khoâng thaét thì khoâng coù guùt. Ñaõ laø guùt, guùt naøo cuõng do thaét maø thaønh. Ñaõ laø guùt thì guùt naøo cuõng coù ñaàu moái cuûa guùt vaø trung taâm cuûa guùt. Ngöôøi trí tìm ñaàu moái cuûa guùt, roài phaêng theo moái maø tìm trung taâm guùt. Ñaõ bieát ñöôïc trung taâm, thì theo ñaàu moái aáy maø thaùo guùt, guùt seõ ñöôïc thaùo tung, thaùo tung trung taâm guùt roài, traû laïi söï trôn tru suoân seû cuûa sôïi daây. Baáy giôø, guùt ñaõ maát thì sôïi daây khoâng coøn laø vaán ñeà ñöôïc ñaët ra… Döïa treân daây guùt maø suy ta thaáy, guùt ñoái vôùi treû con laø vaán ñeà ñaùng öu tö buoàn baû, thaäm chí khoå ñau vì chuùng thaáy sôïi daây cuûa mình khoâng coøn duøng vaøo ñaâu ñöôïc nöõa! Nhöng vôùi ngöôøi trí nhìn sôïi daây bò guùt chaúng coù gì ñaùng öu tö saàu muoän bôûi vì noù chæ laø moät caùi guùt! Ñoái vôùi ngöôøi trí chuyeän môû guùt coù khoù khaên gì, döïa treân moái maø tìm trung taâm guùt, môû trung taâm guùt thì guùt khoâng coøn.

Sanh töû baát töông can cuûa Huyeàn Giaùc ñeå laïi cuõng chôi maø cuõng thaät, caùi guùt thaét to töôùng trôû thaønh nguyeân nhaân öu tö saàu muoän. Thaäm chí coù luùc cuøng cöïc khoå ñau laø caùi guùt baûn ngaõ vaø ngaõ sôû höõu cuûa con ngöôøi. Con ngöôøi baèng loøng ñi theo con ñöôøng Phaät, hoïc chaùnh phaùp, haønh chaùnh phaùp vaø soáng theo chaùnh phaùp, ngöôøi ñeä töû Phaät thaáy “Chôn taùnh höõu vi khoâng, duyeân sanh coá nhö huyeãn, voâ vi voâ khôûi dieät, baát thaät nhö khoâng hoa…”. Tieáp nhaän quaù trình Vaên Tö Tu aáy haønh giaû xa daàn … xa daàn cho ñeán luùc vieãn ly, roài ly caùi guùt ngaõ, ngaõ sôû höõu cuûa mình. Ngöôøi ly ngaõ vaø ngaõ sôû höõu laø ngöôøi ñaõ môû banh guùt ñoái vôùi moät sôïi daây. Vôùi haïng ngöôøi thaønh phaàn tröôûng nam, tröôûng nöõ naøy cuûa Phaät thì sanh töû baát töông can laø noùi thaät. Traùi laïi, caùc baïn vaø toâi cuõng nhö soá ñoâng Phaät töû naøo ñoù khoâng vaän duïng Vaên hueä, Tö hueä vaø Tu hueä thì daàu chuùng ta coù nghi trang ñaïo maïo, söûa sang ñaïo phuïc, thuû thuaät kheùo leùo caùch naøo maø caùi guùt ngaõ vaø ngaõ sôû höõu coøn nguyeân thì lôøi noùi yù töù cuûa Huyeàn Giaùc Thieàn sö ñeå laïi ñoái vôùi chuùng ta chæ laø hí luaän …

 Lieãu Lieãu Ñöôøng,

Ngaøy 04/11/2011 (09-10-Taân Maõo)


Ñoái töôïng tham thieàn 23

ngaõ laø gì ?

NGAÕ chæ laø khaùi nieäm, laø vaên töï, ngöõ ngoân. Trong ngoân ngöõ khoâng tìm ra gì laø NGAÕ? Trong vaên töï khoâng tìm ra gì laø NGAÕ? Vaø trong khaùi nieäm cuõng khoâng tìm ra NGAÕ laø gì? Vaäy maø thöïc teá trong cuoäc soáng cuûa loaøi ngöôøi duø ngoân ngöõ vaên töï coù khaùc maø yù nieäm NGAÕ, chaáp NGAÕ thì moïi ngöôøi cuøng nhaän thöùc nhö nhau raèng: NGAÕ nhö nhöõng gì coù thaät. Nhö chuùng ta ñaõ bieát ngaõ khoâng laø gì heát nhöng ngaõ coù theå laøm cho con ngöôøi trong cuoäc soáng öu tö saàu muoän, thaäm chí khoå ñau cuøng cöïc laïi cuõng chính vì NGA,Õ khi NGAÕ noù trôû thaønh caùi guùt chaáp ngaõ.

Ngöôøi ñeä töû Phaät coù ít nhieàu voán lieáng ñònh tueä, hoï thaáy raèng ñeà taøi NGAÕ LAØ GÌ? Ñem ra ñaët thaønh caâu hoûi, roõ laø caâu hoûi cuûa ngöôøi chöa tích luõy hoaëc khoâng coù khaû naêng tích luõy voán lieáng trí tueä cho mình. Suy roäng hôn ra, xöa ñaõ coù, hieän nay ñang coù, ngöôøi ta cuõng ñaõ saùng taïo ra caâu hoûi coù yù nghóa töông tôï nhö vaäy, ngöôøi ta ñaõ ñaët teân cho moät quyeån saùch, nguy hieåm hôn ngöôøi ta coøn ñaët teân ñeå höôùng daãn moät phöông phaùp tu haønh, cuõng meänh danh laø phöông phaùp tu haønh trong ñaïo Phaät, ñeå höôùng daãn cho ngöôøi tu moät phaùp moân THIEÀN ñöôïc goïi laø “thoaïi ñaàu” hay “coâng aùn”: TA LAØ AI? TRÖÔÙC KHI CHA MEÏ SANH, TA LAØ AI? Ñoù laø phaùp moân tu thieàn cuûa ngöôøi saùng cheá khoâng döïa treân Vaên Tö Tu cuûa ñaïo Phaät.

ÔÛ Vieät Nam tröôùc ñaây cuõng coù Thieàn ñöôøng Thieàn vieän ñoù ñaây höôùng daãn phaùp tu thieàn naøy, haønh giaû tu thieàn chæ phaûi ngoài vaø maëc nieäm ñeå “tìm” ra caâu giaûi ñaùp, ñeå “töôûng”… TA LAØ AI? Haønh giaû tu phaùp moân naøy chæ ñöôïc “tìm vaø töôûng” maø khoâng ñöôïc dieãn ñaït hay giaûi thích gì ngoaøi coâng aùn cuûa ñaïo sö ñaõ höôùng daãn, bôûi vì ñaïo sö höôùng daãn phaùn: ñaây laø Thieàn moân chöù khoâng phaûi GIAÙO MOÂN, cho neân phaùp moân thieàn naøy khoâng caàn giaûi thích dieãn ñaït theo caùch tu hoïc cuûa giaùo moân. Coù leõ do vì khaùc ñöôøng loái tu haønh Vaên Tö Tu chaùnh thoáng cuûa Phaät, cho neân baøy ra tu thì coù maø ngöôøi tu haønh ñaït keát quaû an laïc hay toát ñeïp gì thì khoâng.

Trôû laïi ñeà taøi NGAÕ LAØ GÌ? Söû duïng voán lieáng tueä nhaõn cuûa mình Thieàn giaû seõ traû lôøi KHOÂNG COÙ NGAÕ. Chaúng nhöõng con ngöôøi khoâng coù ngaõ maø taát caû hieän töôïng vaïn phaùp cuõng khoâng coù ngaõ nhö vaäy. Giaùo lyù ñaïo Phaät ñònh nghóa “Ngaõ laø caùi gì”, moät caù theå naøo ñoù töï noù sanh ra noù, noù töï sanh, töï chuû, töï toàn, töï taïi, baát bieán dòch, baát hoaïi dieät … coù ñuû nhöõng tieâu chuaån treân goïi ñoù laø NGAÕ. Nhìn hieän töôïng vaïn phaùp baèng tueä nhaõn, baèng phaùp nhaõn hay baèng Phaät nhaõn thì taát caû phaùp khoâng coù phaùp naøo ñuû nhöõng tieâu chuaån ñeå trôû thaønh töï ngaõ. Do vaäy, Theá Toân noùi taát caû phaùp KHOÂNG ngaõ. Caên cöù treân lôøi daïy cuûa Phaät, neáu ai ñoù CHAÁP NGAÕ thì ñoù laø ngöôøi chaáp maéc sai laàm, chöa coù voán lieáng trí tueä, hoï nhìn vaïn phaùp vôùi nhuïc nhaõn cuûa phaøm phu, bôûi leõ NGAÕ ñaõ khoâng thì yù nieäm CHAÁP NGAÕ roõ laø phi chaân lyù, laø khoâng saùng suoát roài …!

Lieãu Lieãu Ñöôøng, ngaøy 05/11/2011

(10-10-Taân Maõo)


MUÏC LUÏC

1.      Töïa ......................................................................... Trang 5

2.      Ñoái töôïng tham thieàn 1: Ñaïo Phaät ............................. 7

3.      Ñoái töôïng tham thieàn 2: Ñaïo Phaät laø toân giaùo ?....... 9

4.      Ñoái töôïng tham thieàn 3: Ñích ñeán cuûa ñaïo Phaät

      qua Thieân thöøa Phaät giaùo............................................. 13

5.      Ñoái töôïng tham thieàn 4: Ñích ñeán cuûa ñaïo Phaät

qua Thanh vaên thöøa Phaät giaùo..................................... 17

6.      Ñoái töôïng tham thieàn 5: Ñích ñeán cuûa ñaïo Phaät

      qua Duyeân Giaùc thöøa Phaät giaùo.................................. 20

       

7.      Ñoái töôïng tham thieàn 6: Ñích ñeán cuûa ñaïo Phaät

      qua Phaät nhaõn Ñaïi thöøa Phaät giaùo.............................. 23

       

8.      Ñoái töôïng tham thieàn 7: Thieàn ñònh ?...................... 26

9.      Ñoái töôïng tham thieàn 8: Gì laø hoa traùi cuûa Thieàn? 30

10. Ñoái töôïng tham thieàn 9: Thöû tìm ñaïi yù nhöõng thieàn   phaùi BAÁT VAÊN TÖ TU trong ñaïo Phaät         34

11. Ñoái töôïng tham thieàn 10: Thieàn ............................... 39

12. Ñoái töôïng tham thieàn 11: Tueä................................... 42

13. Ñoái töôïng tham thieàn 12: Giaûi thoaùt vaø

Giaûi thoaùt tri kieán ......................................................... 45

14. Ñoái töôïng tham thieàn 13: Laïc thieàn laø gì?.............. 49

15. Ñoái töôïng tham thieàn 14: A Di Ñaø Phaät oâng laø ai? 51

16. Ñoái töôïng tham thieàn 15: Tu tònh sai?........................ 55

17. Ñoái töôïng tham thieàn 16: Chaùnh tín .......................... 58

18. Ñoái töôïng tham thieàn 17: Gì laø meâ tín....................... 61

19. Ñoái töôïng tham thieàn 18: Than vaøng voù raéc

Tro tieàn giaáy bay............................................................. 64

20. Ñoái töôïng tham thieàn 19: Haõy choïn … ñi?................. 67

21. Ñoái töôïng tham thieàn 20: Gì laø tam naêng?

Tam baát naêng cuûa Phaät?................................................. 71


22. Ñoái töôïng tham thieàn 21: Gì laø meâ tín....................... 61

23. Ñoái töôïng tham thieàn 22: Gì laø meâ tín....................... 61

--> Read more..